WygodaNowoczesność
 

 O szkole

 Dyrekcja

 Statut

 Koncepcja szkoły

 Kontakt

 BIP

 Aktualności 

 Projekt                    "Edukacja z przyszłością"

  LGPW (Platforma Wiedzy)

 Informacje dla rodziców

 Projekty

 Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016       

 Osiągnięcia

 Konkursy

 Informacje

 Galeria

 Zajęcia pozalekcyjne

 Osiągnięcia

 Konkursy

 Informacje

 Galeria

 Zajęcia pozalekcyjne

 Projekt edukacyjny

 O nas

 Aktualności

 Zajęcia w przedszkolu

 Kalendarium

Galeria

 Kontakt

 Archiwum

 Biblioteka zaprasza

 Regulamin

 Aktualności

 Konkursy

O czym warto wiedzieć

        Rodzice

        Nauczyciele

 Gdzie szukać pomocy - 

   ważne telefony

Programy

        Szkolny Program 

         Wychowawczy

       Szkolny Program 

        Profilaktyki

       Zapobieganie 

     Narkomanii                  

        w  Lubuskich 

        Gimnazjach 

        i Szkołach 

        Ponadgimnazjalnych

 Galeria

 Godziny pracy

 Cele i zadania

 Regulaminy

 Aktualności

 Galeria

 Aktualności sportowe

 Osiągnięcia 

 Galeria 

 Kontakt

 Zarząd

 Aktualności

Archiwum

   

Regulamin rekrutacji dzieci

do  Przedszkola Samorządowego

w Słońsku

na rok szkolny 2015/2016

 

Opracowany na podstawie:

 ·        Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

 ·        Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7 ze zm.),

 ·        Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 811).

 

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin.

 

§ 1

Zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2015/2016 określa:

 

1.     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

2.     Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7),

3.     Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 811),

4.     Niniejszy regulamin.

 

§ 2

 

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

 § 3

 

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

§ 4

 

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie  Zespołu Szkół w Słońsku.

 

§ 5

 

 1.     W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria:

1)    wielodzietność rodziny kandydata,

2)    niepełnosprawność kandydata,

3)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 2.     Jeżeli liczba dzieci spełniających następujące kryteria jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu, o przyjęciu do przedszkola będą decydowały kryteria określone na podstawie art. 20c ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez organ prowadzący – Radę Gminy.

§ 6

 

 1.     Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola  odrębnym zarządzeniem.

 2.     Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora  przedszkola.

 3.    Na rozstrzygnięcie dyrektora  przedszkola przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

§ 7

 

 1.    Przyjęcie dzieci spoza Gminy Słońsk może mieć miejsce tylko po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców Gminy Słońsk i nie może wpływać na zmianę liczby oddziałów w przedszkolu.

 3.    Dzieci zamieszkałe poza Gminą Słońsk przyjmowane będą także według kryteriów określonych na podstawie  art. 20c ust. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez organ prowadzący – Radę Gminy.

 

§ 8

 

Publikacja wyników naboru odbędzie się do 22.04.2015 r. do godz. 12.00  poprzez udostępnienie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w przedszkolu.

 

§ 9

 

Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów nie będą rozpatrywane.

 

Kryteria w  drugim etapie postępowania

 rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów określone

 przez Radę Gminy Słońsk w uchwale nr

 IV/18/2015 z dnia 20 lutego 2015 r.:

 

    1.    Dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, w przypadku samotnie wychowującego dziecko (dzieci) – 5 pkt.

  2.  Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne – 3 pkt.

    3.  Deklaracja rodziców o czasie pobytu dziecka w placówce przedszkolnej powyżej 6 godzin dziennie – 2 pkt.

 

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W SŁOŃSKU

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Uwagi/zapisy ustawowe

1.

Składanie pisemnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Od 09.03. do 15.03.2015 r.

7 dni przed terminem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola.

 

Od 16.03. do 13.04. 2015r.

 Wydawanie/przyjmowanie wniosków wraz z załącznikami

3.

1) Analiza formalna złożonych wniosków i weryfikacja oświadczeń na I i II etapie rekrutacji.

2) Ustalenie wyników rekrutacji.

Od 14.04 do 20.04.2015 r.

Praca komisji rekrutacyjnej.

4.

 

Podanie do publicznej wiadomości wyników  postępowania rekrutacyjnego.

Do 22.04. 2015r.

do godz. 12.00

Dostępność informacji do godz. 12.00 – tablice informacyjne dla rodziców w przedszkolu i szkole.

Postępowanie odwoławcze

1.

Możliwość występowania do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenia uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

Do 29.04.2015 r. do godz. 15.00

Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie szkoły.

2.

Uzasadnienie komisji w formie pisemnej.

Do 04.05.2015 r.

Uzasadnienie komisji w terminie do 5 dni od dnia złożenia  pisma.

3.

Możliwość występowania do dyrektora szkoły z odwołaniem  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Od 05.05  do 11.05.2015 r.

Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie szkoły w godz. 9.00 – 15.00

4.

Rozpatrywanie odwołań  przez dyrektora.

Od 12.05 do 18.05.2015 r.

Rozstrzygnięcia dostarczone będą do wnioskodawców na adres wskazany we wniosku.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Postępowanie uzupełniające rekrutację na pozostałe wolne miejsca w przedszkolu,                        jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami

1.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie wolnych miejsc, w przypadku, gdy przedszkole po postępowaniu rekrutacyjnym nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

01.06.2015 r.

Dostępność informacji  – tablice informacyjne dla rodziców w przedszkolu i szkole, na stronie internetowej szkoły/przedszkola.

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola.

 

Od 02.06. do 15.06.2015 r.

Wnioski przyjmowane będą w sekretariacie szkoły.

3.

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym, o ile to postępowanie będzie podjęte.

22.06.2015 r. godz. 14.00

Dostępność informacji  – tablice informacyjne dla rodziców w przedszkolu i szkole.

4.

Uruchomienie procedury odwoławczej.

23.06.2015 r.

Wg schematu podanego wyżej.

5.

Ogłoszenie informacji o liczbie wolnych miejsc po zakończeniu postępowania uzupełniającego.

28.06.2015 r.

Dostępność informacji  – tablice informacyjne dla rodziców w przedszkolu i szkole, na stronie internetowej szkoły/przedszkola i Urzędu Gminy w Słońsku.

6.

Zakończenia postępowania uzupełniającego.

31.08.2015 r.

 

 

POWRÓT

 

 

 

Szata Graficzna Buchajczyk Grażyna