WygodaNowoczesność
 

 O szkole

 Dyrekcja

 Statut

 Koncepcja szkoły

 Kontakt

 BIP

 Aktualności 

 Projekt                    "Edukacja z przyszłością"

  LGPW (Platforma Wiedzy)

 Informacje dla rodziców

 Projekty

 Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016    

 Osiągnięcia

 Konkursy

 Informacje

 Galeria

 Zajęcia pozalekcyjne

 Osiągnięcia

 Konkursy

 Informacje

 Galeria

 Zajęcia pozalekcyjne

 Projekt edukacyjny

 O nas

 Aktualności

 Zajęcia w przedszkolu

 Kalendarium

Galeria

 Kontakt

 Archiwum

 Biblioteka zaprasza

 Regulamin

 Aktualności

 Konkursy

O czym warto wiedzieć

        Rodzice

        Nauczyciele

 Gdzie szukać pomocy - 

   ważne telefony

Programy

        Szkolny Program 

         Wychowawczy

       Szkolny Program 

        Profilaktyki

       Zapobieganie 

     Narkomanii                  

        w  Lubuskich 

        Gimnazjach 

        i Szkołach 

        Ponadgimnazjalnych

 Galeria

 Godziny pracy

 Cele i zadania

 Regulaminy

 Aktualności

 Galeria

 Aktualności sportowe

 Osiągnięcia 

 Galeria 

 Kontakt

 Zarząd

 Aktualności

Archiwum

         

ABC WIEDZY – WYRÓWNYWANIE SZANS
EDUKACYJNO ROZWOJOWYCH DLA DZIECI KLAS I-III
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GMINIE SŁOŃSK

 

Realizacja projektu „ABC wiedzy
 – wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych dla dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Gminie Słońsk” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej w Słońsku oraz w Szkole filialnej w Budziegniewie odbywają się dodatkowe zajęcia, których celem jest wsparcie uczniów w procesie nauczania i dostosowania do reformy programowej kształcenia ogólnego.

Ku miłemu zaskoczeniu, projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów. Z tego powodu już na starcie musieliśmy zwiększyć planowaną liczbę uczestników do 128 osób. Tym samym projektem zostali objęci niemal wszyscy uczniowie klas I-III. Jeszcze bardziej cieszy fakt, że dzieci objęte projektem nadal bardzo chętnie biorą udział w dodatkowych zajęciach.

Z pewnością dodatkową motywacją do udziału w projekcie są kolorowe i ciekawe pomoce dydaktyczne, zakupione w ramach projektu za kwotę ponad 26.000zł.

Rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach w przeprowadzonych ankietach także wyrazili swój pozytywny stosunek do projektu oraz oczekiwania, że dodatkowe zajęcia rzeczywiście wpłyną na poprawę efektów kształcenia.

W ramach projektu uczniowie i uczennice klas I-III, w grupach liczących od 4 do 8 osób, wykonują ćwiczenia, doskonalą technikę czytania i pisania, zgłębiają wiadomości matematycznei przyrodnicze, a także uczestniczą w zajęciach gimnastyki korekcyjnej (grupy 10 osobowe).
Do nauki często wykorzystywane są formy zabawowe, które aktywizują do pracy. Zgodnie z zasadami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki program zajęć obejmuje treści kształtujące w uczniach i uczennicach poczucie równości
i niestereotypowego postrzegania ról płci w społeczeństwie, oczywiście dopasowane do wieku uczestników.

Obserwacja uczestników i uczestniczek podczas zajęć na tym etapie już pozwoliła zauważyć wyraźne efekty. Uczniowie uczęszczający na zajęcia lepiej zaczęli radzić sobie w przyswajaniu wiedzy. Z kolei uczniowie szczególnie uzdolnieni uczestnicząc w zajęciach wynieśli z nich rozszerzone wiadomości matematyczno-przyrodnicze.

W ramach prowadzonych zajęć prowadzony jest dziennik zajęć oraz indywidualne karty obserwacji uczniów. Efekty pracy uczniówi uczennic dokumentowane są w postaci sprawdzianów i testów. Na zakończenie projektu
zostanie oceniony postęp dokonany przez każdego z uczniów, a indywidualne wyniki zostaną zaprezentowane rodzicom. Na bazie cząstkowych wyników zostanie sporządzony raport z projektu. W tym dokumencie dokonamy oceny skuteczności wszystkich działań projektu.

Czynimy również starania o przyznanie środków na kontynuowanie projektu
w następnym roku szkolnym. W dłuższym okresie rezultaty podjętych działań byłyby bez wątpienia jeszcze bardziej widoczne i trwałe.     

Koordynator projektu

                   

 

                      

„EDUKACJA Z PRZYSZŁOŚCIĄ” W ZESPOLE SZKÓŁ

 

Miło nam poinformować, że już lada dzień zostanie podpisana umowa o dofinansowanie kolejnego projektu realizowanego w Zespole Szkół w Słońsku pt. „Edukacja z przyszłością” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Tym razem projekt będzie przeznaczony dla uczniów i uczennic  klas IV –VI Szkoły Podstawowej oraz wszystkich klas Gimnazjum.

Celem projektu jest zapewnienie niemal 200 uczennicom i uczniom naszej szkoły udziału w bezpłatnej bogatej ofercie zajęć edukacyjno – wychowawczych, stymulujących rozwój oraz wyrównujących szanse edukacyjne.

Wsparcie projektu będzie obejmować:

 dodatkowe zajęcia z matematyki , przyrody, informatyki, j. polskiego, j. niemieckiego, fizyki z zastosowaniem e-learningu;

 kursy j. angielskiego zakończone uzyskaniem  certyfikatu  TELC  oraz kursy z  technik ICT zakończone uzyskaniem certyfikatu ECDL Start, również z zastosowaniem e-learningu;

 -warsztaty terapii zajęciowej dla uczniów
ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi;

 zajęcia z doradcą zawodowym;

 wycieczki edukacyjne do Berlina dla wszystkich uczestników.

 

W ramach projektu szkoły wzbogacą się min. o 10 komputerów, tablice interaktywne, telewizory, odtwarzacze DVD, projektory multimedialne, umożliwiające stosowanie innowacyjnych form nauczania. Zostanie również zakupiona platforma e-learningowa.

 Uczestnicy i uczestniczki zajęć będą mieli zapewnione wyżywienie, a uczniowie spoza Słońska dodatkowy transport do domu po zakończonych zajęciach.

Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2013/2014 oraz 2014/2015.

Obecnie nauczyciele dokonują wstępnej rekrutacji do projektu, według zasady, że w zajęciach rozwijających biorą udział uczniowie najlepsi, natomiast w zajęciach wyrównawczych wezmą udział uczniowie osiągający
słabsze wyniki.

W maju planowane jest spotkanie z rodzicami, na którym zapoznamy szczegółowo z zasadami udziału w projekcie oraz rozpoczniemy etap formalnej rekrutacji.

Serdecznie zapraszamy rodziców do zainteresowania się projektem, gdyż to rodzice muszą wyrazić zgodę na udział dzieci
w projekcie edukacyjnym, a przede wszystkim zachęcić uczniów do wzięcia w nim udziału.                  

 

Koordynator projektu

                                 

 

Szata Graficzna Buchajczyk Grażyna