WygodaNowoczesność

 O szkole

 Dyrekcja

 Statut

 Koncepcja szkoły

 Kontakt

 BIP

 Aktualności 

 Projekt                    "Edukacja z przyszłością"

  LGPW (Platforma Wiedzy)

 Informacje dla rodziców

 Projekty

 Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016   

 Osiągnięcia

 Konkursy

 Informacje

 Galeria

 Zajęcia pozalekcyjne

 Osiągnięcia

 Konkursy

 Informacje

 Galeria

 Zajęcia pozalekcyjne

 Projekt edukacyjny

 O nas

 Aktualności

 Zajęcia w przedszkolu

 Kalendarium

Galeria

 Kontakt

 Archiwum

 Biblioteka zaprasza

 Regulamin

 Aktualności

 Konkursy

O czym warto wiedzieć

        Rodzice

        Nauczyciele

 Gdzie szukać pomocy - 

   ważne telefony

Programy

        Szkolny Program 

         Wychowawczy

       Szkolny Program 

        Profilaktyki

       Zapobieganie 

     Narkomanii                  

        w  Lubuskich 

        Gimnazjach 

        i Szkołach 

        Ponadgimnazjalnych

 Galeria

 Godziny pracy

 Cele i zadania

 Regulaminy

 Aktualności

 Galeria

 Aktualności sportowe

 Osiągnięcia 

 Galeria 

 Kontakt

 Zarząd

 Aktualności

Archiwum

 

Program Wychowawczy

Zespołu Szkół

w Słońsku

 

„Bądź sobą, szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, do czego sam jesteś zdolny, zanim dzieciom poczniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków”. 

                                                                            Janusz Korczak

 

 

Spis treści:

 

      1.  Podstawa prawna.

      2.  Misja szkoły.

      3. Cel nadrzędny i cele szczegółowe.

      4. Zadania wychowawcze szkoły.

      5. Sposoby realizacji zadań wychowawczych.

      6. Powinności wychowawcze każdego nauczyciela.

      7. Stała i systematyczna współpraca z rodzicami.

      8. Zasady funkcjonowania i zadania Samorządu Wychowawczego.

      9. Sposoby ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego.

 

Podstawa prawna:

     1.      Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

     2.      Ustawa o systemie oświaty.

     3.      Karta Nauczyciela.

     4.      Program profilaktyki prorodzinnej państwa.

  5.      Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych
i gimnazjów.

     6.      Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską.

     7.      Konwencja o Prawach Dziecka.

     8.      Europejska Karta Praw Człowieka.

     9.      Statut Zespołu Szkół w Słońsku.

 

Szkolny Program Wychowawczy (SPW) oparty jest na aktualnych danych dotyczących środowiska szkolnego i lokalnego, oraz wnikliwej analizie zebranych informacji uzyskanych
w wyniku przeprowadzonej diagnozy (ankiety kierowane do uczniów i rodziców, wnioski
i uwagi z posiedzeń rady pedagogicznej oraz z zebrań z rodzicami, wywiady, rozmowy
z uczniami, nauczycielami i rodzicami)

            Na tej podstawie opracowano sylwetkę absolwenta oraz określono cele i metody pracy wychowawczej.

 

Misja szkoły

Jesteśmy szkołą:

- prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych,

- zapewniającą dobrze zorganizowane i atrakcyjne zajęcia,

- pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów,

- z wykwalifikowaną kadrą,

- wyposażoną w pracownie komputerowe, salę gimnastyczną i boiska sportowe, świetlicę,
  stołówkę i bibliotekę,

- zapewniającą równość szans i sprawiedliwość społeczną,

- bezpieczną, czystą i przyjazną,

- wzajemnej tolerancji, akceptacji i zaufania,

- w której uczeń czuje się dobrze i chce do niej chodzić,

- otwartą na współpracę,

- wspierającą ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami, rodzicami i szkołą, między
  społecznością lokalną i szkolną,

- przygotowującą absolwenta do dorosłego życia, wyposażonego w wiedzę i postawę oraz
  wszystkie niezbędne umiejętności, które pozwolą mu sprostać wymaganiom współczesnego
  świata oraz osiągnąć sukces

- wykorzystującą zapis z kamer zgodnie z następującymi zasadami:

    *    wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły oraz

          reagowania na akty wandalizmu

·         do zapisu kamer mają dostęp jedynie upoważnione przez dyrektora szkoły osoby,

·         W razie zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu lub w razie niszczenia mienia szkoły zapis kamer monitoringu wizyjnego wykorzystywany jest do podjęcia postępowania wyjaśniającego zdarzenie,

·         zapis kamer monitoringu wizyjnego może być wykorzystany do wyciągnięcia konsekwencji .

 

 

CEL NADRZĘDNY

Osiąganie przez ucznia pełni rozwoju osobowego w sprzyjającym mu środowisku wychowawczym.

CELE    SZCZEGÓŁOWE

Lp.

Cel ogólny

Cele szczegółowe

Uwagi

1

Rozwój fizyczny.

- sprawność fizyczna,

- zdrowie.

 

2

Zdolność postrzegania
i kojarzenia.

- wyostrzenie zmysłów,

- umiejętność obserwacji,

- wyćwiczenie pamięci,

- umiejętność koncentracji,

- zdolność kojarzenia.

 

3

Rozwój emocjonalny.

- poznawanie własnej sfery uczuciowej,

- umiejętność okazywania uczuć,

- opanowanie emocji.

 

4

Rozwój intelektualny.

- poszukiwanie prawdy,

- poznanie swoich uzdolnień,

- rozszerzenie zainteresowań,

- umiejętność uczenia się,

- umiejętność gromadzenia,
  segregowania i weryfikowania
  informacji,

- umiejętność wypowiadania się.

 

5

Rozwój moralny.

- zdolność wartościowania,

- umiejętność oceny własnych zachowań,

- konstruktywny sposób rozwiązywania 
  konfliktów,

- gotowość do poświęceń,

- odwaga cywilna,

- świadome posłuszeństwo,

- autentyzm działań, otwartość, ufność.

 

6

Rozwój woli.

- porządek, ład, punktualność,

- pracowitość, rzetelność, wytrwałość,

- umiejętność stawiania sobie celów
  i osiąganie ich.

 

7

Rozwój duchowy.

- poznawanie zasad wiary,

- poznawanie dorobku kultury,

- zdolność do głębokiego kontaktu
  z drugim człowiekiem,

- tolerancja,

- Rozwój kontaktu z Bogiem.

 

8

Rozwój społeczny.

- umiejętność kontaktowania się
  z ludźmi,

- dobra komunikacja,

- pozytywne nastawienie wobec innych,

- kultura bycia,

- kultura osobista,

- umiejętność współpracy w grupie,

- aktywność w środowisku,

- odporność na negatywne wpływy  
  różnych środowisk,

- umiejętność pełnienia ról społecznych,

- odpowiedzialność za środowisko
  społeczne i przyrodnicze,

- umiejętność obcowania z przyrodą,

- patriotyzm. (szacunek do ojczyzny).

 

Zadania wychowawcze szkoły:

 1. Wychowanie patriotyczne
  • Kształtowanie szacunku do własnego państwa, symboli narodowych, pamiątek historycznych.
  • Rozwijanie szacunku do obrzędów i zwyczajów nawiązujących do życia naszych przodków.
  • Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej.
  • Kultywowanie regionalnych tradycji.
  • Dostarczanie wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń i najwybitniejszych postaci z dziejów regionu i Polski.
  • Budzenie szacunku do miejsc pamięci narodowej, zabytków, miast
   i wytworów kultury narodowej.
  • Kształtowanie dumy narodowej
  • Uświadamianie znaczenia świąt narodowych.
  • Rozwijanie poczucia solidarności i dążenia do życia w pokoju.
  • Poznawanie historii szkoły i Słońska.
 2. Wychowanie prozdrowotne
  • Kształtowanie nawyków higienicznych, jako warunku dobrego samopoczucia
   i zdrowia.
  • Przeciwdziałanie zagrożeniom: AIDS, narkomanii, alkoholizmowi
   i nikotynizmowi.
  • Działanie na rzecz własnego zdrowia, sprawności fizycznej, prawidłowej postawy i zgrabnej sylwetki poprzez uprawianie sportu
   i propagowanie aktywnych form wypoczynku na świeżym powietrzu.
  • Propagowanie zdrowego trybu życia.
  • Rozwijanie opiekuńczego stosunku do kolegów, poszanowanie ich zdrowia
   i troska o ich bezpieczeństwo.
  • Kształtowanie prawidłowych postaw dotyczących bezpieczeństwa w szkole
   i poza nią.
  • Szerzenie oświaty zdrowotnej dotyczącej przyczyn i leczenia różnych chorób.
  • Wychowanie do życia w rodzinie poprzez zapoznawanie uczniów
   z problemami dojrzewania.
  • Rozwijanie integracji z osobami niepełnosprawnymi.
  • Wprowadzanie elementów udzielania pomocy przedmedycznej.
  • Uświadamianie zagrożeń wynikających z przynależności do różnych grup nieformalnych.
  • Uświadomienie psychospołecznych aspektów zdrowia, wdrażanie do radzenia sobie z negatywnymi reakcjami własnymi i innych.
 3. Wychowanie ekologiczne
  • Poznanie tematyki ekologicznej: ochrony przyrody, zagrożeń dla środowiska.
  • Wyrabianie w uczniach nawyków ekonomicznego korzystania z wody i energii elektrycznej.
  • Uświadamianie uczniom korzyści wynikających z zagospodarowania surowców wtórnych.
  • Uczenie właściwego stosunku do przyrody.
  • Mobilizowanie uczniów do ochrony przyrody w swoim otoczeniu.
 4. Wychowanie kulturalne
  • Przybliżenie zasad dobrego zachowania.
  • Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w szkole, w domu
   i miejscach publicznych.
  • Organizowanie zajęć służących wyrabianiu umiejętności spostrzegania, oceniania i przeżywania.
  • Rozumienia piękna w przyrodzie, sztuce, literaturze i muzyce.
  • Rozwijanie zamiłowania do czytelnictwa.
  • Rozwijanie zainteresowań uczniów.
  • Uczenie kultury słowa.
  • Promowanie szkoły bez przemocy, wulgaryzmów i wandalizmu.
  • Wpajanie postawy miłości do rodziców i członków rodziny oraz szacunku do starszych.
  • Rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania ze środków upowszechniania informacji.
  • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za pamiątki kultury narodowej.
 5. Wychowanie społeczne
  • Poznanie roli domu rodzinnego i pozycji dziecka w rodzinie - jego praw
   i obowiązków.
  • Wdrażanie do integracji szkoły z domem rodzinnym.
  • Uświadamianie problemu odpowiedzialności za siebie, grupę, rodzinę
   i społeczeństwo.
  • Integrowanie zespołu klasowego.
  • Uczenie poszanowania własności społecznej i osobistej.
  • Budzenie zainteresowań aktualnymi problemami najbliższego otoczenia.
  • Kultywowanie tradycji i obyczajów oraz odpowiedzialności za dobre imię rodziny, klasy i szkoły.
  • Zapoznanie z zasadami właściwego postępowania w przypadku kontaktu
   z przedmiotami niebezpiecznymi: toksycznymi, łatwopalnymi, wybuchowymi, niewybuchami, niewypałami.
  • Uświadamianie roli zdrowego współzawodnictwa i współpracy w zespole.
  • Rozwijanie koleżeństwa, wzajemnej pomocy i życzliwości podczas nauki
   i zabawy.
  • Rozbudzenie motywacji uczenia się i pogłębiania wrażliwości poznawczej
   i estetycznej, a przez to kształtowanie refleksyjnej postawy wobec siebie, jako człowieka.

 Sposoby realizacji zadań wychowawczych

 1. Akademie i apele szkolne
 2. Obchody ważnych dni
 3. Konkursy klasowe, szkolne i międzyszkolne:
 4. Udział w imprezach artystycznych szkolnych i środowiskowych:
 5. Udział w akcjach prozdrowotnych, ekologicznych.
 6. Organizowanie akcji charytatywnych: .
 7. Organizowanie akcji promocyjnych: np. zdrowotnych.
 8. Udział w zawodach sportowych:
 9. Spotkania
 10. Rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.
 11. Współpraca z:

o    innymi szkołami,

o    Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,

o    Strażą Pożarną,

o    Policją,

o    zakładami pracy,

o    instytucjami na terenie Słońska.

 1. Organizowanie wystaw prac dziecięcych.
 2. Redagowanie gazetek ściennych na korytarzach:

o    tematycznych,

o    prezentujących twórczość uczniów np. plastyczną, literacką,

o    z bieżącymi informacjami.

 1. Prezentacja osiągnięć:

o    sportowych,

o    w konkursach,

o    i innych.

 1. Prezentacja szkoły w gazetce gminnej "Aktualności Gminy Słońsk".
 2. Praca w Samorządzie Uczniowskim - wdrażanie do pełnienia różnych funkcji.
 3. Przeprowadzanie demokratycznych wyborów do Samorządu Uczniowskiego.
 4. Organizowanie:

o    pomocy koleżeńskiej.

 1. Przeprowadzanie demokratycznych wyborów do samorządów klasowych.
 2. Zapoznanie ucznia:

o    z pomieszczeniami w budynku szkoły i drogą ewakuacyjną,

o    z jego prawami i obowiązkami zawartymi w Statucie Szkoły,

o    z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

o    z Przedmiotowymi Systemami Oceniania.

 1. Uczenie prowadzenia rozmów związanych z rozwiązywaniem konfliktów i spraw spornych.
 2. Pogadanki tematyczne: zdrowotne, profilaktyczne, prawidłowego zachowania się.
 3. Integrowanie uczniów objętych indywidualnym nauczaniem.
 4. Spotkania klasowe z różnych okazji.
 5. Redagowanie tematycznych gazetek ściennych w salach lekcyjnych.
 6. Nagradzanie uczniów: dyplomy, nagrody książkowe, pochwały wychowawcy, nauczycieli, dyrekcji i inne.
 7. Współpraca z rodzicami:

o    angażowanie do opieki podczas imprez klasowych, szkolnych, wycieczek oraz do pomocy w pracach remontowych sal lekcyjnych,

o    opiniowanie przez rodziców Statutu Szkoły.

POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE KAŻDEGO NAUCZYCIELA

 

v  Stwarzanie uczniom warunków do: .

Ø  planowania, organizowania i oceniana własnego uczenia się,

Ø  skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia oraz respektowania innych osób,

Ø  efektywnego współdziałania w grupie, podejmowania decyzji indywidualnych
i grupowych,

Ø  odwoływania się do praktyki i tworzenia potrzebnych nawyków,

Ø  rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

Ø  twórczego rozwiązywania problemów,

Ø  przyswajania sobie metod negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów.

STAŁA I SYSTEMATYCZNA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

v  Spotkania z rodzicami:

Ø  semestralne (wywiadówki),

Ø   konsultacje,

v  Pisemne informacje o postępach w nauce i zachowaniu.

v  Współpraca z radą Rodziców w różnych sferach jej działania.

ZASADY FUNKCJONOWANIA I ZADANIA SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO

 

1.      Działa na podstawie własnego regulaminu.

2.      Ma prawo wyboru nauczyciela opiekuna.

3.      Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski
i spostrzeżenia w zakresie praw uczniów, takich jak:

- zapoznania się z programem nauczania, z jego celami i wymogami,

- współtworzenia życia szkolnego,

- współorganizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej

  i rozrywkowej.

4.      Zna i szanuje polskie dziedzictwo kulturowe, jest otwarty na europejskie
i światowe wartości kultury.

SPOSOBY EWALUACJI SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 

       1. Ankiety (skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli).

     2. Opinie rodziców i samorządu uczniowskiego (na spotkaniach z rodzicami i zebraniach samorządu uczniowskiego).

      3. Wypowiedzi nauczycieli na posiedzeniach rad pedagogicznych.

 

Uchwała 2/2009/2010 Rady
Rodziców z dnia 25.02.2010 r.

 

 

 

Szata Graficzna Buchajczyk Grażyna