WygodaNowoczesność

 O szkole

 Dyrekcja

 Statut

 Koncepcja szkoły

 Kontakt

 BIP

 Aktualności 

 Projekt                    "Edukacja z przyszłością"

  LGPW (Platforma Wiedzy)

 Informacje dla rodziców 

 Projekty

  Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016  

 Osiągnięcia

 Konkursy

 Informacje

 Galeria

 Zajęcia pozalekcyjne

 Osiągnięcia

 Konkursy

 Informacje

 Galeria

 Zajęcia pozalekcyjne

 Projekt edukacyjny

 O nas

 Aktualności

 Zajęcia w przedszkolu

 Kalendarium

Galeria

 Kontakt

 Archiwum

 Biblioteka zaprasza

 Regulamin

 Aktualności

 Konkursy

O czym warto wiedzieć

        Rodzice

        Nauczyciele

 Gdzie szukać pomocy - 

   ważne telefony

Programy

        Szkolny Program 

         Wychowawczy

       Szkolny Program 

        Profilaktyki

       Zapobieganie 

     Narkomanii                  

        w  Lubuskich 

        Gimnazjach 

        i Szkołach 

        Ponadgimnazjalnych

 Galeria

 Godziny pracy

 Cele i zadania

 Regulaminy

 Aktualności

 Galeria

 Aktualności sportowe

 Osiągnięcia 

 Galeria 

 Kontakt

 Zarząd

 Aktualności

Archiwum

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

 

1.      Założenia Szkolnego Programu Profilaktyki.

2.      Cele programu profilaktycznego.

3.      Treści SPP.

4.      Szkolny Program Profilaktyczny.

5.      Przewidywane osiągnięcia uczniów.

6.      Sposoby realizacji.

7.      Ewaluacja.

Założenia Szkolnego Programu Profilaktyki

 

Szkolny Program Profilaktyczny (SPP) został opracowany  na  potrzeby  Zespołu Szkół w Słońsku  po  zdiagnozowaniu  środowiska  szkolnego.

Analiza ankiet wskazała, że SPP, powinien obejmować w szczególności działania i środki stosowane w celu zapobiegania agresji, przemocy i narkomanii.

W SPP przedstawiono także  działania  mające  na  celu zapobieganie  takim  zachowaniom  problemowym  jak  brak  kultury  osobistej,  wagary,  brak  zainteresowania  nauką,  wczesna  inicjacja  seksualna  i  znieczulica  społeczna.

Działania  realizowane  w  ramach   SPP  dotyczą  także  osób  odpowiedzialnych  za  młodzież  tj.  rodziców,  opiekunów  i  nauczycieli.

 

CELE SPP

1.      Ochrona uczniów przed zagrożeniami.

2.      Reagowanie na pojawiające się zagrożenia.

3.      Pomoc w rozwijaniu zdolności do samokontroli, samoobserwacji.

4.      Osłabienie czynników ryzyka przez dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych.

 

TREŚCI  SPP

1.      Umiejętność radzenia sobie z własną i cudzą agresją

2.      Sposób bronienia się (odmawiania) przed namowami do używania, próbowania środków uzależniających.

3.      Istota zakażenia się wirusem HIV, powodującym AIDS.

4.      Osiąganie celów życiowych i zainteresowanie nauką.

5.      Modelowanie pozytywnych wzorców zachowań.


 

SZKOLNY  PROGRAM  PROFILAKTYKI

 

CZYNNIKI RYZYKA

CELE

ZADANIA

SPOSOBY REALIZACJI

ODPOW.

PRZEMOC, AGRESJA

Nacisk kolegów.

Uległość wobec grupy.

Niskie poczucie własnej wartości.

Zwiększenie świadomości, że uczeń może skutecznie poradzić sobie
z sytuacjami nacisku (przemocy, agresji).

 

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własną i cudzą agresją.

 

Zwiększenie poczucia własnej wartości i poszanowanie tożsamości własnej
i rówieśników.

 

 

 

Zwiększenie umiejętność radzenia sobie z emocjami, stresem
i zagrożeniem.

 

Nauczyć jak rozpoznać naciski ze strony kolegów.

 

 

 

Rozwijać umiejętności radzenia sobie w sytuacji przemocy.

Dostarczyć uczniom wiedzę na temat sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem i zagrożeniem.

Integrować zespoły klasowe.

 

Zwiększyć samoocenę u uczniów.

 

Wykorzystanie elementów motywacji w systemie oceniania

 

 

 

Zajęcia wychowawcze na temat radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Zajęcia wychowawcze nt. sposoby radzenia sobie z emocjami, stresem i zagrożeniem.

 

Zajęcia wychowawcze integrujące zespoły klasowe

Nagradzanie uczniów za rzeczywiste osiągnięcia
i umiejętności.

Wychowawcy

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

Wychowawcy

 

 

 

N-le przedm.

 

N-le przedm

NARKOMANIA, ALKOHOL, HIV, AIDS

Moda na branie, palenie i picie.

Brak umiejętności zachowań asertywnych.

Łatwość dostępu do środków psychoaktywnych.

Ryzykowne zachowania powodujące zagrożenia wirusem HIV.

Wczesna inicjacja seksualna.

Zapobieganie uzależnieniom.

Zmniejszenie motywacji do picia, palenia, „brania” w celu osiągania pożądanych stanów emocjonalnych.

Zapobiegania ryzykownym zachowaniom.

Opóźnienie inicjacji seksualnej.

Dostarczyć uczniom
i rodzicom wiedzę na temat konsekwencji „brania”, picia, palenia.

 

Wzmacniać w uczniach umiejętność odmawiania.

 

 

 

 

Utrudniać młodzieży dostęp do środków psychoaktywnych.

 

 

 

 

Dostarczyć wiedzę o HIV
 i AIDS.

 

Podnieść poziom uświadomienia.

Gromadzenie i udostępnianie materiałów nt. profilaktyki uzależnień.

Lekcje wych.  nt. uzależnień
i asertywności.

Gazetki, plakaty informacyjne
w klasach i na korytarzach szkoły.

Realizacja programu „Zapobieganie narkomanii
w Lubuskich Gimnazjach”.

 

Obserwacja uczniów podczas przerw, lekcji, zajęć pozalekcyjnych, dyskotek szkolnych.

Nie dopuszczać do przebywania na terenie szkoły osób obcych.

 

Pogadanki, zajęcia warsztatowe, konkursy.

 

Lekcje wych. do życia w rodzinie.

Pedagog, N-le bibliotekarze

 

Wychowawcy

 

Sam. klasowy

Pielęgniarka

Liderzy szkolni, n-le, wychowawcy

 

Wszyscy n-le

 

 

 

Nauczyciele dyżurni,

 

Pedagog, SANEPID

 

N-l wych. do ż.w rodz.

SŁABE WYNIKI W NAUCE

Lenistwo.

Niska samoocena uczniów.

Poziom absencji.

Problemy rozwoju.

Brak celów życiowych.

Wagary.

Nieciekawe lekcje.

 

Osiąganie lepszych wyników nauce.

Zwiększenie motywacji do nauki.

Zwiększenie zdolności i motywacji do osiągania i stanowienia celu.

Eliminowanie nieciekawych lekcji.

Upowszechnić aktywizujące metody nauczania.

 

Aktywizować uczniów.

 

Prowadzić kółka zainteresowań, umożliwić zdobycie nowych umiejętności wg potrzeb młodzieży.

 

Prezentować osiągnięcia uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ograniczyć rozmiary absencji.

 

Rozpoznać problemy rozwojowe uczniów.

Zorganizować formę doskonalenia zawodowego lin nt. metod aktywizujących w nauczaniu.

Stosowanie metod aktywizujących

 

Informacja w holu szkoły

o zajęciach pozalekcyjnych, czasie trwania, terminie spotkań.

 

 

 

Nagradzanie uczniów za rzeczywiste osiągnięcia
i umiejętności.

Elementy motywacji w systemie oceniania.

Konkursy przedmiotowe, czytelnicze i sportowe:

Wystawa prac, występy uczniów, prezentacja dyplomów i pucharów.

Nagrody na koniec roku szkolnego.

 

Monitorowanie absencji uczniów.

 

Kontakt z PPP.

Rejestr uczniów z opinią PPP i monitorowanie realizacji zaleceń.

Dyrektor

 

 

N-le przedm.

 

Wicedyrektor

 

 

 

 

 

N-le przedm.

 

 

N-le przedm.

 

N-le przedm.

Biblioteka

Wychowawcy

 

Wychowawcydyrektor

 

Wychowawcy

 

Pedagog.

Wicedyrektor

BEZROBOCIE, UBÓSTWO

Brak umiejętności radzenia sobie z trudami życia.

Brak celów życiowych.

Znieczulica społeczna.

Ukazanie alternatywnych sposobów organizowania życia.

 

 

Właściwa orientacja zawodowa, możliwości dalszego kształcenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postrzeganie ubóstwa, zwiększenie wrażliwości na biedę,

 

Uwrażliwienie na drugiego człowieka.

Dostarczyć wiedzę na temat alternatywnych sposobów organizowania swojego życia.

 

Dostarczyć wiedzę
o możliwościach kształcenia ponadgimnazjalnego.

 

 

 

Dostarczyć wiedzę o możliwościach lokalnego rynku pracy.

Dostarczyć wiedzę o własnych zdolnościach, zainteresowaniach
i ograniczeniach zdrowotnych przy wyborze dalszego kierunku kształcenia.

Ukształtowanie umiejętności zaprezentowania własnej osoby.

Nauczyć aktywności w pomaganiu ubogim i starszym.

 

Przybliżyć problemy osób niepełnosprawnych.

Informacja o kółkach zainteresowań.

Spotkanie z osobą posiadającą kilka umiejętności(zawodów).

Spotkanie uczniów i rodziców
z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych.

Gazetka inf. w klasie.

Informator dla kandydatów do szkół.

Spotkanie uczniów i rodziców
z przedstawicielem PU Pracy.

 

Zajęcia warsztatowe, pogadanki.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwesta „I ty możesz zostać św. Mikołajem”. Zbiórka żywności na rzecz ludzi ubogich.

Dyskusja:

1. Dlaczego ludzie są ubodzy? -2.Skromny, biedny, modny, czyli... nie oceniam ludzi po wyglądzie.

Wicedyrektor

 

Wych. klas

 

Dyrektor

 

 

Sam. klasowy

Bibliotekarz

 

Dyrektor

 

 

Pedagog, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

N-le świetlicy

Wychowawcy

Bank Żywności

 

ŚRODOWISKO  SPOŁECZNE

Negatywne wzorce w mediach.

Niski poziom kultury osobistej.

Brak dyscypliny (na lekcjach).

Uczenie właściwego stosunku do mediów.

Podniesienie kultury osobistej uczniów.

Szacunek dla norm poprawnego zachowania.

Wskazać zagrożenia
i pozytywną rolę środków masowego przekazu.

 

Respektować normy poprawnego zachowania.

 

 

 

 

Zwiększyć częstotliwość kontaktu z domem ucznia sprawiającego kłopoty wychowawcze.

Lekcje j. polskiego, informatyki, wych. do życia w rodzinie, godziny wychowawcze.

 

Przypomnienie norm poprawnego zachowania.

Wewnątrzszkolny system zachowania – egzekwowanie ustalonych norm zachowania.

 

Pedagogizacja rodziców: pogadanki, wywiadówki profilaktyczne, „wezwania” do szkoły, konsultacje.

 

 

N-le przedm.

Wychowawcy

 

 

Wszyscy n-le

 

Wych klas wg potrzeb, pedagog, psycholog,

Dyrektor

Nauczyciele

 

 

PRZEWIDYWANE  OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

 

W wyniku działań profilaktycznych uczeń potrafi:

-          Radzić sobie w sytuacji przemocy, stresu i zagrożenia.

-          Być asertywnym.

-          Zna konsekwencje zażywania narkotyków, palenia, picia i wpływu używek na własne zdrowie.

-          Prowadzić zdrowy styl życia.

-          Ocenić swoje możliwości i szanse na dalsze kształcenie.

SPOSOBY  REALIZACJI

 

Treści  SPP  w  większości  realizuje  się  na  godzinach  wychowawczych  i  poszczególnych  przedmiotach.  Można  je  realizować  podczas  szkolnego  festynu,  zajęć  pozalekcyjnych,  wycieczkach  i  zajęciach  terenowych.  Nauczyciel  sam  decyduje  o  metodzie  służącej  do  realizacji  celu,  przeważnie  będą  to  zajęcia  warsztatowe,  pogadanki,  dyskusje,  „burze  mózgów”.

Formą  realizacji  będzie  też  propaganda  wizualna,  czyli  gazetki  informacyjne,  plakaty,  ulotki  informacyjne,  wystawy  i  projekty.

 

EWALUACJA

 

Ocenie  poddawane  są  następujące  elementy:

-          Realizacja  programów  profilaktycznych

-          Realizacja  zaleceń  zawartych  w  opiniach  PPP

-          Realizacja  tematyki  profilaktyki  zawartych  w  planach  pracy  wychowawców  klas

-          Pedagogizacja  rodziców  uczniów  na  spotkaniach  z  wychowawcami  klas

-          Występowanie  czynników,  rodzajów  i  przyczyn  zachowań  ryzykownych

-          Występowanie  czynników  chroniących: więź  z  rodzicami,  opieka  dorosłych,  zainteresowanie  nauką  i  własnym  rozwojem, aktywność,  ciekawość  poznawcza,  praktyki  religijne,  zakorzenienie  w  tradycji  społeczności  i  szacunek  dla  jej  norm,  konstruktywna  grupa  rówieśnicza,  autorytety.

 

Oceny  efektów  realizacji  SPP,  obok  bieżącego  monitorowania  oraz  samooceny  przeprowadzanej  przez  zainteresowane  podmioty,  dokonuje  się  w  trakcie  posiedzeń  RP – podsumowujących  pracę  w  pierwszym  i  drugim  półroczu  roku  szkolnego.

Podstawa  do  formułowania  ocen  będą  narzędzia  stosowane  w  ramach  wewnątrzszkolnego  mierzenia  jakości  pracy  szkoły,  czyli  sprawozdania,  analizy,  dane  statystyczne,  obserwacje,  hospitacje,  zapisy  w  dokumentacji,  badania  ankietowe, opinie,  wnioski,  zgłoszone  innowacje  i  projekty  działań,    programy,  scenariusze,  dezyderaty,  wykresy.

 

Uchwała 1/2009/2010 Rady Rodziców

z dnia 25.02.2010 r.

                                        

Szata Graficzna Buchajczyk Grażyna