WygodaNowoczesność

 O szkole

 Dyrekcja

 Statut

 Koncepcja szkoły

 Kontakt

 BIP

 Aktualności 

 Projekt                    "Edukacja z przyszłością"

  LGPW (Platforma Wiedzy)

 Informacje dla rodziców 

 Projekty

 Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016     

 Osiągnięcia

 Konkursy

 Informacje

 Galeria

 Zajęcia pozalekcyjne

 Osiągnięcia

 Konkursy

 Informacje

 Galeria

 Zajęcia pozalekcyjne

 Projekt edukacyjny

 O nas

 Aktualności

 Zajęcia w przedszkolu

 Kalendarium

Galeria

 Kontakt

 Archiwum

 Biblioteka zaprasza

 Regulamin

 Aktualności

 Konkursy

O czym warto wiedzieć

        Rodzice

        Nauczyciele

 Gdzie szukać pomocy - 

   ważne telefony

Programy

        Szkolny Program 

         Wychowawczy

       Szkolny Program 

        Profilaktyki

       Zapobieganie 

     Narkomanii                  

        w  Lubuskich 

        Gimnazjach 

        i Szkołach 

        Ponadgimnazjalnych

 Galeria

 Godziny pracy

 Cele i zadania

 Regulaminy

 Aktualności

 Galeria

 Aktualności sportowe

 Osiągnięcia 

 Galeria 

 Kontakt

 Zarząd

 Aktualności

Archiwum

KO_LOGO-niebieskoczerwone.jpg

PROGRAM

ZAPOBIEGANIE NARKOMANII

W LUBUSKICH GIMNAZJACH

I SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

 

 

 Gorzów Wlkp., 2009 rok

 

PROGRAM

 „ZAPOBIEGANIE NARKOMANII W LUBUSKICH GIMNAZJACH

I SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH”

 

      1.            Cele Programu:

        wspieranie szkół województwa lubuskiego w realizacji zadań w obszarze profilaktyki uzależnień,

        motywowanie dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego do podejmowania systemowych i planowych działań zapobiegających uzależnieniom młodzieży,

        upowszechnianie wiedzy o zachowaniach ryzykownych młodzieży oraz zakresie oddziaływań szkoły w profilaktyce uzależnień.

      2.            Uczestnicy programu: uczniowie, rodzice, nauczyciele – wychowawcy, dyrektorzy szkół, pedagodzy i psychologowie zatrudnieni w szkołach.

      3.            Współpraca: Wojewoda Lubuski, Marszałek Województwa Lubuskiego, JST, Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp., poradnie psychologiczno- pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli, Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, specjaliści, wyższe uczelnie, towarzystwa zapobiegania narkomanii.

      4.            W strukturze programu funkcjonuje:

a)     Zespół ds. zapobiegania i zwalczania narkomanii:

        opracowuje program konferencji wojewódzkiej,

        opracowuje program szkoleń trenerów powiatowych  oraz pakiet edukacyjny (lub dokonuje wyboru materiałów edukacyjnych wspomagających szkolenia),

        prowadzi szkolenia trenerów powiatowych.

b)     Trenerzy powiatowi:

        opracowują program szkolenia rad pedagogicznych,

        opracowują scenariusze zajęć edukacyjnych – godzina z wychowawcą,

        opracowują scenariusze spotkań z rodzicami,

        opracowują lub dokonują wyboru materiałów edukacyjnych,

        prowadzą szkolenia liderów szkolnych,

        wspomagają liderów szkolnych w realizacji programu.

c)      Liderzy szkolni:

        przeprowadzają szkolenie rady pedagogicznej,

        wspomagają nauczycieli – wychowawców w realizacji programu (zajęcia wychowawcze z uczniami, spotkania z rodzicami, zajęcia pozalekcyjne).

        Opracowują raport z wdrażania Programu na podstawie przeprowadzonych w szkole ewaluacji.

         

d)     Nauczyciele – wychowawcy:

        realizują zajęcia z uczniami,

        realizują spotkania z rodzicami,

        przeprowadzają ewaluację zajęć z uczniami i rodzicami.

      5.        

5. Propozycja szkoleń kaskadowych

 

Lp.

Rodzaj szkolenia

Prowadzący

Uczestnicy

Termin realizacji

Uwagi

      1.             

Konferencja wojewódzka

Specjaliści

(np. pracownicy pedagogiczni Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej, policja, pracownicy naukowi)

dyrektorzy szkół

czerwiec 2009 r.

(czas trwania do 7 godzin dydaktycznych)

 

      2.             

Szkolenie trenerów

 

Specjaliści

(jak wyżej)

grupa 42 osób (pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno- pedagogicznych), które w rejonie działania poradni przeprowadzą szkolenia liderów szkolnych

wrzesień2009 r. (szkolenie w wymiarze 18 godzin dydaktycznych)

podczas szkolenia zostaną wypracowane materiały jak w pkt. 3b

      3.             

Szkolenie liderów

(w układzie powiatowym w grupach ok. 30 osobowych)

trenerzy programu

(para szkoleniowa)

pedagodzy, psycholodzy, wicedyrektorzy ds. wychowawczych, nauczyciele – wychowawcy (dwóch przedstawicieli szkół)

październik  2009 r. (8 godzin dydaktycznych)

 

      4.             

Szkolenia rad pedagogicznych

liderzy szkolni

(para szkoleniowa)

nauczyciele danej szkoły

listopad – grudzień 2009 r.

 

      5.             

Lekcje wychowawcze

nauczyciele – wychowawcy, (wspomagająco także liderzy szkolni)

uczniowie

styczeń – marzec 2010 r.

(liczba godzin wg oddzielnych planów pracy wychowawczej w zależności od opracowanych przez trenerów scenariuszy)

 

      6.             

Spotkania z rodzicami

nauczyciele – wychowawcy, liderzy szkolni

rodzice uczniów danej szkoły

styczeń – marzec 2010 r.

(liczba godzin w zależności od opracowanych przez trenerów scenariuszy)

spotkania mogą odbywać się w grupach oddziałowych lub klasowych

      7.             

Opracowanie raportu z realizacji  Programu w danej szkole na podstawie cząstkowych ewaluacji

liderzy szkolni

 

kwiecień 2009

Ewaluacja, zajęć z uczniami i zajęć z rodzicami

 

 

PROGRAM „ZAPOBIEGANIE NARKOMANII W LUBUSKICH GIMNAZJACH I SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH”

 

 

Konferencja wojewódzka

inaugurująca Program

 

 

Szkolenie trenerów

 

 

Szkolenie liderów

 

Szkolenie rad pedagogicznych

 

Lekcje wychowawcze

 

Spotkania z rodzicami

 

 

Badanie

ü monitoring i ewaluacja realizacji programu

ü efekty działalności wychowawczej w kontekście realizacji programu

 

 

Szata Graficzna Buchajczyk Grażyna