WygodaNowoczesność
 

 O szkole

 Dyrekcja

 Statut

 Koncepcja szkoły

 Kontakt

 BIP

 Aktualności 

 Projekt                    "Edukacja z przyszłością"

  LGPW (Platforma Wiedzy)

 Informacje dla rodziców 

 Projekty

 Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016      

 Osiągnięcia

 Konkursy

 Informacje

 Galeria

 Zajęcia pozalekcyjne

 Osiągnięcia

 Konkursy

 Informacje

 Galeria

 Zajęcia pozalekcyjne

 Projekt edukacyjny

 O nas

 Aktualności

 Zajęcia w przedszkolu

 Kalendarium

Galeria

 Kontakt

 Archiwum

 Biblioteka zaprasza

 Regulamin

 Aktualności

 Konkursy

O czym warto wiedzieć

        Rodzice

        Nauczyciele

 Gdzie szukać pomocy - 

   ważne telefony

Programy

        Szkolny Program 

         Wychowawczy

       Szkolny Program 

        Profilaktyki

       Zapobieganie 

     Narkomanii                  

        w  Lubuskich 

        Gimnazjach 

        i Szkołach 

        Ponadgimnazjalnych

 Galeria

 Godziny pracy

 Cele i zadania

 Regulaminy

 Aktualności

 Galeria

 Aktualności sportowe

 Osiągnięcia 

 Galeria 

 Kontakt

 Zarząd

 Aktualności

Archiwum

UWAGA!

Konkurs pt: "Kręgowce Parku Narodowego "Ujście Warty"" został przeniesiony na 6 maja 2015 r. (środa) godzina 10.00

 

Regulamin konkursu pt: „ Kręgowce Parku Narodowego Ujście Warty”

organizowanego w ramach LGPW

Konkurs objęty jest patronatem Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

 

§ 1. Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs pt: „Kręgowce Parku Narodowego Ujście Warty” zwany dalej konkursem.

 

§ 2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół w Słońsku, ul. Lipowa 9, 66-436 Słońsk,

        Tel/fax 95-757-22-18

 

§ 3. 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I – III gimnazjum województwa lubuskiego.

         2. Uczeń ma prawo przystąpić do każdego konkursu organizowanego w szkole.

         3. Uczeń może przystąpić do zawodów po okazaniu komisji konkursowej aktualnej legitymacji szkolnej.

 

§ 4. 1. Tematyka konkursu uwzględnia zakres wiedzy i umiejętności objętych i poszerzających podstawę programową z biologii.

             2.   Cele konkursu:

a) rozwijanie zainteresowań uczniów gatunkami kręgowców żyjących w okolicach Słońska i Kostrzyna nad Odrą.

b) wdrażanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania i stosowania informacji o różnych gatunkach kręgowców w celu np. rozpoznawania gatunków na podstawie zdjęć, opisu, itp.

c) rozwijanie odkrywczości na piękno najbliższej przyrody oraz pogłębianie świadomości ekologicznej

d) kształtowanie umiejętności niezbędnych do dalszego rozwoju

 

§ 5. Wykaz literatury stanowiącej pomoc dla nauczyciela i ucznia:

        1.  Podręczniki do biologii

      2. Park Narodowy „Ujście Warty” – przewodnik kieszonkowy – Dorota Wypychowska, Przemysław Szymoński , MULTICO, Oficyna Wydawnicza Warszawa 2002r.

       3. Przewodnik po ścieżce przyrodniczej „Ptasim Szlakiem” – Dorota Wypychowska, Chyrzyno 2000r.

        4. Flora i Fauna rezerwatu przyrody „Słońsk” – Gorzów Wielkopolski 1992r.

       5. Przyroda rezerwatu Słońsk – Jacek Dabert, Czesław Błasiak, Rainer Ehrnsberger – Wydawnictwo ACARUS, Poznań 1999r.

        6. Ptaki Kostrzyna nad Odrą i okolic – Andrzej Jermaczek, Albert Wiaderny, Świebodzin 2005r.

        7. Na dwóch kółkach przez Polder Północny – przewodnik, Chyrzyno 2003r. Jolanta Gaczyńska, Magdalena Mądrawska, Dorota Wypychowska.

        8. Zwierzęta – spotkania z przyrodą, MULTICO, Oficyna Wydawnicza Warszawa

        9.  „Ptaki Polski” – MULTICO, Oficyna Wydawnicza Warszawa

       10.  Ssaki – Włodzimierz Serafiński, Ewa Wielgus – Serafińska, Warszawa 1988r.

       11.  Mały słownik zoologiczny ssaki, Warszawa 1975r.

       12.  Internet

 

§ 6. Konkurs przygotowuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Słońsku.

 

§ 7. 1. Konkurs organizowany jest w dwóch etapach:

1. I etap – zawody szkolne – zostaną przeprowadzone od 26.01.2015r do 30.01.2015r.

2. II etap – zawody wojewódzkie – zostaną przeprowadzone 20.03.2015r. o godz. 13.00 w Zespole Szkół w Słońsku. Organizatorem jest dyrektor tej placówki.

        2. Etap szkolny trwa 45 minut. Pytania do etapu szkolnego  przygotowują nauczyciele we własnym zakresie w danej szkole.

        3. Etap wojewódzki składa się z dwóch części, teoretycznej i praktycznej. Każdy z uczestników otrzyma zestaw zadań do rozwiązania. Część praktyczna polegać będzie na rozpoznaniu gatunków kręgowców na przedstawionych fotografiach. Etap ten trwa 60 minut.

 

§ 8. 1. Zawody szkolne przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe powoływane w szkołach przez właściwych dyrektorów szkół.

            2. Dyrektorzy szkół zobowiązani są do:

a) zapoznania uczniów , nauczycieli i rodziców z regulaminem konkursu

b) przekazania wyników zawodów szkolnych Wojewódzkiej Komisji Konkursowej na załączonym druku zgłoszenia.

           3. Po przeprowadzeniu zawodów szkolnych, dyrektor szkoły przekazuje protokół zawodów i prace kontrolne uczniów, którzy w zawodach szkolnych uzyskali co najmniej 60 % punktów możliwych do zdobycia, Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w ciągu 5 dni od daty przeprowadzenia zawodów.

           4. Dyrektor szkoły zgłasza do zawodów wojewódzkich tych uczniów, którzy w zawodach szkolnych uzyskali nie mniej niż 60 % punktów możliwych do zdobycia. Szkołę może reprezentować maksymalnie czterech uczniów. Jeśli żadna z osób nie otrzymała wymaganej liczby punktów to do kolejnego etapu zostaje zakwalifikowany zwycięzca konkursu szkolnego.

 

§ 9. 1. Zawody wojewódzkie – finał – przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa.

         2. W pracach Komisji Konkursowej nie mogą uczestniczyć nauczyciele, którzy przygotowują uczniów do udziału w zawodach.

         3. Etap wojewódzki konkursu pt: „ Kręgowce Parku Narodowego Ujście Warty” odbywa się w Zespole Szkół w Słońsku.

         4. Na etapie wojewódzkim konkursu tematycznego LGPW tytuł finalisty otrzymuje uczeń, który uzyskał co najmniej 70 % punktów możliwych do zdobycia.

         5. Laureatami konkursów tematycznych zostają uczniowie, którzy uzyskali nie mniej niż 80 % punktów możliwych do zdobycia. Jeżeli żaden z uczestników nie uzyska 80 % punktów, tytuł laureata przyznaje się tylko zwycięzcy konkursu (lub zwycięzcom – przy jednakowej liczbie punktów).

         6. Jeżeli nikt z uczestników nie osiągnie progu 70%, tytuł finalisty przyznaje się zdobywcy (zdobywcom) II miejsca.

        7. Finalistą Lubuskiej Gimnazjalnej Platformy Wiedzy jest uczeń, który:

a) zdobył tytuł laureata jednego z konkursów składowych LGPW;

b) Był finalistą dwóch konkursów składowych w danym roku szkolnym.

        8. Laureatem Lubuskiej Gimnazjalnej Platformy Wiedzy jest uczeń, który w cyklu nauki w gimnazjum co najmniej dwukrotnie zdobył tytuł laureata konkursu składowego.

        9. Dla laureatów LGPW dopuszcza się kilkukrotne uzyskanie tytułu laureata tego samego konkursu składowego.

 

§ 10. 1. Skargi uczestników konkursu lub ich rodziców (prawnych opiekunów) dotyczące przebiegu konkursu na etapie szkolnym rozpatruje dyrektor właściwej szkoły. Decyzja dyrektora jest ostateczna. Na etapie wojewódzkim rozpatruje przewodniczący komisji konkursowej. Decyzja przewodniczącego jest ostateczna.

          2. Skargi wnosi się w terminie 3 dni od dnia przeprowadzenia konkursu.

          3. Skargi rozpatruje się w terminie 7 dni od daty ich otrzymania.

          4. Skargi wniesione po upływie terminu o którym mowa w ust. 3, nie będą rozpatrywane.

                    

 

Szata Graficzna Buchajczyk Grażyna