WygodaNowoczesność
 

 O szkole

 Dyrekcja

 Statut

 Koncepcja szkoły

 Kontakt

 BIP

 Aktualności 

 Projekt                    "Edukacja z przyszłością"

  LGPW (Platforma Wiedzy)

 Informacje dla rodziców 

 Projekty

 Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016    

 Osiągnięcia

 Konkursy

 Informacje

 Galeria

 Zajęcia pozalekcyjne

 Osiągnięcia

 Konkursy

 Informacje

 Galeria

 Zajęcia pozalekcyjne

 Projekt edukacyjny

 O nas

 Aktualności

 Zajęcia w przedszkolu

 Kalendarium

Galeria

 Kontakt

 Archiwum

 Biblioteka zaprasza

 Regulamin

 Aktualności

 Konkursy

O czym warto wiedzieć

        Rodzice

        Nauczyciele

 Gdzie szukać pomocy - 

   ważne telefony

Programy

        Szkolny Program 

         Wychowawczy

       Szkolny Program 

        Profilaktyki

       Zapobieganie 

     Narkomanii                  

        w  Lubuskich 

        Gimnazjach 

        i Szkołach 

        Ponadgimnazjalnych

 Galeria

 Godziny pracy

 Cele i zadania

 Regulaminy

 Aktualności

 Galeria

 Aktualności sportowe

 Osiągnięcia 

 Galeria 

 Kontakt

 Zarząd

 Aktualności

Archiwum

 

ROK SZKOLNY 2013/2014

 

   

Konkurs na najładniejszego Mikołaja rozstrzygnięty!!!

 

Na konkurs wpłynęło 13 prac z całej szkoły. Wszystkie były oryginalne i starannie wykonane dlatego komisja nagrodziła wszystkie. Gratulujemy!!!

 

     

Monika Rykała                           Ada Lipień

Od lewej: Julia Bosiacka, Maja Łyczkowska, Dominika Szmigiel, Lena Klementowicz

     

Julia Grajewska                         Andrzej Rykała

Mateusz Szlaszko i Maks Wysokiński

     

Sandra Schliwienz                             Sara Schliwenz

Uwaga!!!

uczniowie klas  II –III SP

http://www.leduchovskos.vilniausr.lm.lt/images/AN00790_.gif

Biblioteka ogłasza

Konkurs na Najlepszego Czytelnika!

Od października, co miesiąc, osoba, która przeczyta najwięcej książek     z naszej biblioteki zostanie Czytelnikiem Miesiąca i otrzyma nagrodę!!!

Konkurs

„Czytam- rozumiem- wiem”

Biblioteka szkolna proponuje Wam zabawę polegającą na comiesięcznym udzieleniu  odpowiedzi na 10 pytań.

W każdym miesiącu pytania dotyczyć będą jednej dziedziny wiedzy związanej z kalendarzem (święta, rocznice).

Odpowiedzi na podpisanych kartkach należy przynosić do biblioteki do ostatniego dnia każdego miesiąca.  Osoby, które zdobędą największą liczbę punktów otrzymają nagrodę książkową.

Uczeń, który weźmie udział we wszystkich (7) comiesięcznych konkursach i prawidłowo odpowie na pytania, zostanie „Szkolnym Omnibusem” i otrzyma nagrodę główną.

Regulamin

Konkursu „Czytam - rozumiem - wiem”

Cele:

-Kształcenie umiejętności selekcji i oceny wiarygodności informacji

-Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

-Poszerzenie wiedzy uczniów.

-Doskonalenie umiejętności pracy z tekstem.

-Wzbogacanie słownictwa uczniów.

-Rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

 

Adresat: Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum.

 

Termin: Konkurs trwał będzie od października do kwietnia 2014 roku.

 

Organizator: Biblioteka szkolna

 

Zasady uczestnictwa i przebieg konkursu.

        Konkurs będzie się odbywał co miesiąc od października do kwietnia 2014 r. Na początku każdego miesiąca w bibliotece, na gazetce biblioteki oraz stronie internetowej szkoły, dostępne będzie 10 pytań  z różnych dziedzin wiedzy. (związanych z kalendarzem - święta, rocznice).

        Podpisane odpowiedzi należy przynieść do biblioteki szkolnej do końca każdego miesiąca. Co miesiąc osoby z największą ilością punktów otrzymają nagrody. Uczeń, który weźmie udział we wszystkich comiesięcznych konkursach i zdobędzie największą ilość punktów, zostanie „Szkolnym Omnibusem” i otrzyma nagrodę główną.

 

Pytania na październik

(Miesiąc Bibliotek Szkolnych – pytania związane z książką i biblioteką)

 

1.          Podaj tytuł najpopularniejszej książki na świecie.

2.        Co to jest reprint?

3.        Która książka jako pierwsza wydana została w całości w języku polskim?

4.        Kto, gdzie i kiedy wynalazł papier?

5.        Gdzie znajduje się największa biblioteka na świecie (podaj miasto   i państwo) i jak się nazywa?

6.        Wymień polskich pisarzy, którzy otrzymali Literacką Nagrodę Nobla.

7.        Jak nazywa się największa kampania promująca czytanie książek w Polsce?

8.        Podaj tytuł i wymiary najmniejszej i największej książki na świecie.

9.        Kto i kiedy wynalazł druk?

10.    Uszereguj materiały piśmienne od stosowanych najwcześniej do stosowanych obecnie (papirus, kamienna  ściana, papier, tabliczka gliniana)

Odpowiedzi do pytań październikowych

1.            Biblia

2.           Reprint to wierna kopia wcześniejszego wydania książki.

3.           Raj duszny.

4.           Tsai Luna (Cai Lun) w 105 r.n.e w Chinach

5.           Waszyngton USA, Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych

6.           Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska.

7.           Cała Polska czyta dzieciom

8.           Najmniejsza książka - Shiki no Kusabana”, wymiary: 0,75mm  , największa - Super Book wymiary: 2,74 m x 3,07 m.

9.           Jan Gutenberg, ok. 1450 r.

10.        Kamienna ściana, tabliczka gliniana, papirus, papier.

Pytania na listopad

(Narodowe Święto Niepodległości)

 

1.            Podaj dokładną datę ogłoszenia niepodległości Polski  przez Radę Regencyjną.

2.           Wymień państwa, które dokonały rozbiorów Polski. Podaj daty rozbiorów.

3.           Ile lat Polska czekała na odzyskanie niepodległości?

4.           Kiedy i przez kogo została utworzona Rada Regencyjna?

5.           Kto stał na czele Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie (1918 r).

6.           Kto był pierwszym marszałkiem Polski?

7.           Od którego roku 11-go listopada obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości?

8.           Wymień prezydentów III RP.

9.           Gdzie odbywają się główne obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem najwyższych władz państwowych? (podaj miasto i miejsca)

10.        Wymień i dokładnie opisz polskie symbole narodowe.

Odpowiedzi do pytań listopadowych

 

1.  7 października 1918 r.

2. Rosja, Prusy, Austria, 1772, 1793, 1795 r.

3. 123 lata

4. Przez okupacyjne władze niemieckie i austro-węgierskie we wrześniu 1917 r.

5. Ignacy Daszyński

6. Józef Piłsudski.

7. 1989 r.

8. Wojciech Jaruzelski, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski

9. Warszawa, Plac Marszałka Piłsudskiego, Grób Nieznanego Żołnierza.

10.            Flaga państwowa –  Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego, godło – wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconą w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy, hymn – Mazurek Dąbrowskiego.

 

Edycję październikową konkursu wygrał Konrad Owcarz z klasy I a gimnazjum, a w edycji listopadowej największą ilość punktów uzyskał  Kacper Klitończyk  z klasy V b.

Chłopcy otrzymali nagrody książkowe.

 

Gratulujemy!!!

Konrad z nagrodą

Kacper z nagrodą

 

Pytania na grudzień

 

(Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka)

 

1.          Gdzie i w którym roku po raz pierwszy w historii zostały zapisane Prawa Dziecka?

2.        Co to jest tolerancja?

3.        Do którego roku życia nauka w Polsce jest obowiązkowa?

4.        Co to jest dyskryminacja?

5.        Wymień 5 podstawowych praw dziecka i 5 praw ucznia.

6.        Podaj dokładną datę obowiązywania w Polsce konwencji o prawach dziecka.

7.        W jakich dokumentach zapisane są prawa dziecka i ucznia? (wymień 5)

8.        Wymień 5 organizacji i instytucji, które zajmują się prawami dziecka i ucznia.

9.        Kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka?

10.    Który artykuł Konstytucji RP odnosi się do praw dziecka?

Odpowiedzi do pytań grudniowych

1.          W konwencji genewskiej w 1924 r.

2.        Tolerancja to poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, czyjegoś postępowania, różniących się od własnych.

3.        Do 18 roku życia.

4.        Dyskryminacja to prześladowanie jednostek lub grup społecznych ze względu na ich pochodzenie, przynależność narodową , rasową, wyznaniową itp.

5.        Prawa dziecka: prawo do życia, nauki, ochrony przed przemocą, ochrony zdrowia, wychowania w rodzinie, prywatności…

Prawa ucznia: prawo do pomocy w nauce, opieki, swobody wyrażania myśli i przekonań, rozwijania zainteresowań, życzliwego i podmiotowego traktowania…

6.        7 lipca 1991 r.

7.        Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka, Deklaracja Praw Dziecka, Statut Szkoły, Karta Praw Dziecka.

8.        Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Ucznia, policja, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Niebieska Linia…

9.        10 grudnia

10.    Art. 72

 

Edycję grudniową konkursu wygrali Monika Rykała z klasy I b oraz Andrzej Rykała z klasy V b. Rodzeństwo otrzymało nagrodę książkową. Gratulujemy!!!

 

Pytania na styczeń

 

(Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu)

 

1.           Wymień cztery najbardziej popularne środki masowego przekazu.

2.           Podaj pełną nazwę pierwszego polskiego periodyku, miejsce oraz rok wydania.

3.           Kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu?

4.           Podaj dokładną datę pierwszej transmisji telewizyjnej.

5.           Wymień cztery funkcje środków masowego przekazu.

6.           Co to jest etykieta? Wymień trzy zasady.

7.           Kiedy i gdzie zaczęła nadawać pierwsza regularna stacja radiofoniczna?

8.           Co to jest WWW?

9.           Wymień po dwa tytuły polskich czasopism

- dzienników

- tygodników

- miesięczników

- kwartalników

- roczników

10.       Wymień cztery ogólnopolskie stacje radiowe.

 

Konkurs!!!

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs na list do kolegi, koleżanki zachęcający do wypożyczenia i przeczytania książki z naszej biblioteki „Uwolnij książkę z naszej biblioteki”.

 

Regulamin konkursu

   1.    Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III gimnazjum.

   2.   Adresatem listu jest kolega lub koleżanka.

  3.   List musi być napisany samodzielnie - odręcznie czytelnym pismem.

   4.   List powinien być włożony do zaadresowanej koperty.

  5.   Prace konkursowe oceni komisja powołana przez organizatora.

  6.   Komisja oceniać będzie przede wszystkim:

- zachowanie formy listu (miejscowość, data, nagłówek, formuła pożegnalna, podpis),

- zgodność z tematem,

- poprawność językową,

- pomysłowość i kreatywność,

- estetykę,

- zachowanie zasad prawidłowego adresowania (koperta, znaczek, adresat, adres, nadawca).

  7.   Prace należy składać w bibliotece szkolnej do 20 października 2013 r.

  8.   Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród 25 października 2013 r.

  9.   Nagrodzone (nagroda rzeczowa i ocena celująca z języka polskiego) i najciekawsze prace zostaną wyeksponowane na gazetce biblioteki oraz opublikowane w gazecie lokalnej.

 

 

ROK SZKOLNY 2012/2013

W magicznym świecie Narnii

 

      

W marcu w bibliotece szkolnej odbył się konkurs  „W magicznym świecie Narnii”. W konkursie wzięli udział wszyscy uczniowie klasy 4 b. Uczestnicy odpowiadali na pytania ze znajomości lektury oraz rozwiązywali krzyżówkę związaną z książką.

Najlepszy okazał się Kacper Żurański, drugie miejsce ex aequo zajęła Ola Matkowska oraz Kacper Klitończyk, trzecie Maciek Kubacki.

        Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe oraz oceny celujące z języka polskiego.

Gratulujemy!!!

od lewej: Kacper Klitończyk, Ola Matkowska, Kacper Żurański, Maciek Kubacki

Konkurs

„Czytam- rozumiem- wiem”

 

Biblioteka szkolna proponuje Wam zabawę polegającą na comiesięcznym udzieleniu  odpowiedzi na 5 pytań.

Pytania będą dotyczyły różnych dziedzin wiedzy.

Odpowiedzi na podpisanych kartkach prosimy przynosić do biblioteki do ostatniego dnia każdego miesiąca (w czerwcu do 15).  Między osoby, które udzielą prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy nagrodę niespodziankę.

Uczeń, który weźmie udział we wszystkich (5) comiesięcznych konkursach i prawidłowo odpowie na pytania, zostanie „Szkolnym Omnibusem” i otrzyma nagrodę główną.

 

Zapraszamy!!!

 

Pytania na luty

 

1.            Wymień wszystkich polskich noblistów i dziedziny, w których zasłynęli na świecie.

2.           Który z królów Polski „Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną”?

3.           Co to jest reeksport?

4.           Kto był zwolennikiem stworzenia „Stanów Zjednoczonych Europy”?

5.           Jak nazywają się dzieła wydane do roku 1500?

Odpowiedzi do pytań lutowych

1.            - Maria Skłodowska – Curie – fizyka, chemia,

– Henryk Sienkiewicz – literatura,

- Władysław St. Reymont – literatura,

-  Czesław Miłosz – literatura,

- Lech Wałęsa– działalność na rzecz pokoju

- Wisława Szymborska – literatura.

2.           Kazimierz Wielki.

3.            Import z jednego kraju i eksport do drugiego.

4.           Winston Churchill.

5.           Inkunabuły.

Konkurs

„Czytam- rozumiem- wiem”

W lutym uczestnicy konkursu odpowiadali na 5 pytań (konkurs ogłoszony był od połowy miesiąca). Najwięcej problemów sprawiło pytanie pierwsze i czwarte.

W marcu  wyłoniliśmy zwycięzców konkursu – etap I (luty). Żaden  z uczestników nie odpowiedział prawidłowo na wszystkie pytania.

Osoby, które popełniły jeden błąd zostały wyróżnione nagrodą książkową. Są to: Jan Hrysiukowicz kl. III c, Małgorzata Matkowska kl. III b oraz Nikola Włodarzewska kl. I c.

       

Nikola Włodarzewska        Jan Hrysiukowicz       Małgorzata Matkowska

Pytania na marzec

1.            Podaj nazwisko wybitnego malarza, myśliciela epoki renesansu zajmującego się różnymi zjawiskami i badającego różne dziedziny wiedzy i życia.

2.          Podaj dokładną datę pierwszej wzmianki o Słońsku.

3.          Z jakimi państwami graniczy Polska?

4.          Kto jest autorem „Skąpca”?

5.          Jakie państwo nazywane jest Krajem Kwitnącej Wiśni?

6.          Co oznacza łacińskie słowo legenda?

7.          Co to jest „biały kruk”?

8.          Jak nazywa się główny składnik piwa, wina, wódki. Podaj jego wzór chemiczny.

9.          Kto został Sportowcem Roku 2012 i jaką dziedzinę sportu uprawia.

10.       Wymień papieży, którzy dobrowolnie abdykowali przed zakończeniem pontyfikatu.

 

KONKURS „CZYTAM- ROZUMIEM- WIEM”

 

W marcu uczestnicy konkursu odpowiadali na 10 pytań. Najwięcej problemów sprawiło pytanie dziewiąte oraz dziesiąte.

Odpowiedzi do pytań marcowych:

1. Podaj nazwisko wybitnego malarza, myśliciela epoki renesansu zajmującego się różnymi zjawiskami i badającego różne dziedziny wiedzy
 i życia.  (Leonardo da Vinci)

2. Podaj dokładną datę pierwszej wzmianki
o Słońsku. (23 kwietnia 1295 r. )

3. Z jakimi państwami graniczy Polska?
(Niemcy, Słowacja, Czechy, Ukraina, Litwa, Łotwa, Rosja)

4. Kto jest autorem „Skąpca”? (Molier)

5. Jakie państwo nazywane jest Krajem Kwitnącej Wiśni? (Japonia)

6. Co oznacza łacińskie słowo legenda? (łac. legenda – to co powinno być przeczytane.)

7. Co to jest „biały kruk”? (Biały kruk to stały związek frazeologiczny oznaczający rzecz unikatową, rzadką, osobliwą, a stosowany głównie w bibliotekarstwie w odniesieniu
do rzadkich, cennych, książek, zwykle starodruków.)

8. Jak nazywa się główny składnik piwa, wina, wódki. Podaj jego wzór chemiczny. (alkohol etylowy C2H5OH

9. Kto został Sportowcem Roku 2012 i jaką
dziedzinę sportu uprawia. (Justyna Kowalczyk – narciarstwo)

10. Wymień papieży, którzy dobrowolnie abdykowali przed zakończeniem pontyfikatu. (Celestyn V, Benedykt XVI).

W kwietniu wyłoniliśmy zwycięzców
konkursu – Żaden z uczestników nie odpowiedział prawidłowo na wszystkie pytania.

Osoby, które uzyskały największą ilość punktów ( 12p/13p) otrzymały nagrodę książkową. Są to: Jan Hrysiukowicz kl. III c oraz Karolina Sozańska kl. V b.

                   

                   Karolina Sozańska                            Jan Hrysiukowicz

Pytania na kwiecień

1. Które z polskich miast zostało zbudowane w stylu renesansowym?

2. Jak nazywa się autor prawa powszechnego ciążenia?

3. Korzystając z katalogu bibliotecznego wymień tytuły wszystkich książek H. Sienkiewicza dostępnych w szkolnej bibliotece.

4.  Kto był ostatnim królem Polski?                                                         

 5. Jak nazywa się utwór liryczny wyrażający ból i żal po śmierci ukochanej osoby?

6. Gdzie żyją Aborygeni?

7. Od kiedy Polska jest członkiem Unii Europejskiej?

8. Jak nazywają się ślady na niebie pozostawione przez samoloty?

9. Wymień miejscowości wchodzące w skład Gminy Słońsk

10. Które ze zwierząt domowych i dlaczego doczekało się swojego święta w Parku Narodowym Ujście Warty?

Pytania na maj

(podpisane odpowiedzi przynosimy do biblioteki szkolnej do końca maja)

1. Jak nazywają się największe drzewa na świecie?

2. W jakim kraju odbywa się korrida?

3. Podaj nazwę polskiego półwyspu.

4. Rok 2012 był rokiem Janusza Korczaka. Rokiem jakiego poety jest rok 2013?

5. Ilu więźniów obozu Sonnenburg zostało zamordowanych w nocy z 30 na 31 stycznia 1945 r. ?   

             

W kwietniu uczestnicy konkursu odpowiadali na 10 pytań. Najwięcej problemów sprawiło pytanie pierwsze oraz dziesiąte.

Odpowiedzi do pytań kwietniowych

        Zamość, Newton, Baśnie i legendy, Janko Muzykant, Krzyżacy, Latarnik, Orso. Sachem, Pan Wołodyjowski. Quo Vadis, Szkice węglem, W pustyni i w puszczy, Wybór nowel, Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, Stanisław August Poniatowski ,Tren, w Australii, 1 maja 2004, smugi kondensacyjne, Słońsk, Budzigniew, Chartów, Głuchowo, Grodzisk, Jamno, Lemierzyce, Lemierzycko, Ownice, Polne, Przyborów. Krowa. Łąki i pastwiska będące siedliskiem dzikich ptaków zarastają, co w konsekwencji prowadzi do kurczenia się miejsc gnieżdżenia i żerowania wielu zagrożonych i ginących gatunków ptaków. Krowy działające jak „ekologiczne kosiarki” hamują ten proces.

W maju wyłoniliśmy zwycięzców konkursu – Trzy uczestniczki  prawidłowo odpowiedziały na wszystkie pytania.

Osoby, które odpowiedziały bezbłędnie otrzymały nagrodę książkową. Są to: Ola Kryczka kl. I b, Eliza Suwaj kl. II b oraz Eliza Januszewska kl. I c

Gratulujemy!!!

 

Małgorzata Łyczkowska

                 

Eliza Suwaj kl. II b           Ola Kryczka kl. I b          Eliza Januszewska kl. I c

Pytania na czerwiec

(podpisane odpowiedzi przynosimy do biblioteki szkolnej do 17 czerwca)

 

1. Wymień wszystkich polskich noblistów i dziedziny, w których zasłynęli na świecie.

2. Co oznacza słowo „errata”?

3. Wymień wszystkie rezerwaty przyrody oraz pomniki przyrody w naszej gminie.

4. Kto był zwolennikiem stworzenia „Stanów Zjednoczonych Europy”?

5. Która religia na świecie skupia najwięcej wyznawców?

6. W oparciu o regulamin biblioteki szkolnej napisz na jak długo można wypożyczyć jedną książkę?

7. Wymień papieży, którzy dobrowolnie abdykowali przed zakończeniem pontyfikatu.

8. Kto był największym malarzem historycznym Polski?

9. Jaki kolor miałoby nasze niebo gdyby nie było atmosfery?

10. Na którym budynku w Słońsku zachowana jest jego dawna nazwa (Sonnenburg)?

 

Korzystając z Internetu pamiętajmy, że nie wszystkie informacje są zgodne z prawdą, dlatego zawsze należy sprawdzać wiarygodność źródła!!! 

W maju i w czerwcu uczestnicy konkursu odpowiadali na 10 pytań. W edycji majowej Wszyscy uczestnicy mieli problem z pytaniem
 nr 8.

Odpowiedzi do pytań majowych

1.      Jak nazywają się największe drzewa na świecie? (sekwoje)

2.     W jakim kraju odbywa się korrida? (Hiszpania)

3.     Podaj nazwę polskiego półwyspu. (Półwysep Helski)

4.     Rok 2012 był rokiem Janusza Korczaka. Rokiem jakiego poety jest rok 2013? (Juliana Tuwima)

5.     Ilu więźniów obozu Sonnenburg zostało zamordowanych w nocy z 30 na 31 stycznia 1945 r. ? (819)

6.     Kto wynalazł pierwszy antybiotyk i jak nazywał się ten lek? (Alexander Fleming, penicylina)

7.     Który król i w którym roku po raz pierwszy koronowany był w Krakowie? (Władysław Łokietek, 1320 r.)

8.     Które ze zwierząt przez całe życie pozostaje w stadium larwalnym? (aksolotl)

9.     Które państwo sprawuje obecnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej ? (Irlandia)

10.    Wymień nazwy przynajmniej 6 słowników znajdujących się w naszej bibliotece. (Słownik języka polskiego, ortograficzny, wyrazów bliskoznacznych, synonimów i antonimów, wyrazów obcych, etymologiczny języka polskiego, polsko-angielski, polsko-niemiecki, historii Polski, mitów i tradycji kultury…)

W czerwcu wyłoniliśmy zwycięzców konkursu z edycji majowej oraz czerwcowej. W maju nikt nie odpowiedział prawidłowo
na wszystkie pytania, 3 uczestników uzyskało taką samą liczbę punktów i otrzymało nagrodę ksiażkową. Są to: Andrzej Rykała kl. IV b, Monika Rykała kl. VI b oraz Jan Hrysiukowicz kl. III c

Andrzej Rykała

Monika Rykała

Jan Hrysiukowicz

 

Gratulujemy!!!

 

Odpowiedzi do pytań czerwcowych

1.  Wymień wszystkich polskich noblistów i dziedziny, w których zasłynęli na świecie.

 Maria Skłodowska – Curie – fizyka, chemia,

 Henryk Sienkiewicz – literatura,

 Władysław St. Reymont – literatura,

 Czesław Miłosz – literatura,

 Lech Wałęsa– działalność na rzecz pokoju

 Wisława Szymborska – literatura.

2. Co oznacza słowo „errata”? (wykaz błędów w treści publikacji poligraficznej, które zostały zauważone dopiero po wydrukowaniu nakładu.)

3.     Wymień wszystkie rezerwaty przyrody oraz pomniki przyrody w naszej gminie. (Rezerwat leśny "Lemierzyce”, Rezerwat przyrody "Dolina Postomii", pomniki przyrody: głaz narzutowy - tzw. "Kamień Moritza", topola czarna (Słońsk przy budynku przepompowni),  dąb szypułkowy (Słońsk – park wiejski),  lipa szerokolistna (Słońsk Plac Zamkowy)

4.     Kto był zwolennikiem stworzenia „Stanów Zjednoczonych Europy”? (Winston Churchill)

5.     Która religia na świecie skupia najwięcej wyznawców? (islam)

6.     W oparciu o regulamin biblioteki szkolnej napisz na jak długo można wypożyczyć jedną książkę? (3 tygodnie)

7.     Wymień papieży, którzy dobrowolnie abdykowali przed zakończeniem pontyfikatu (Celestyn V, Benedykt XVI)

8.     Kto był największym malarzem historycznym Polski? (Jan Matejko)

9.     Jaki kolor miałoby nasze niebo gdyby nie było atmosfery? (czarny)

10.    Na którym budynku w Słońsku zachowana jest jego dawna nazwa (Sonnenburg)? (młyn)

W edycji czerwcowej najwięcej punktów zdobył Jan Hrysiukowicz z klasy III c. największy problem sprawiło pytanie nr 5.

Jan Hrysiukowicz

Gratulujemy!!!

Regulamin konkursu przewidywał nagrodę główną i tytuł „Szkolnego Omnibusa” dla osoby, która zdobędzie największą liczbę punktów oraz weźmie udział we wszystkich 5 konkursach (luty-czerwiec). Niestety nikt z uczestników nie spełnił ostatniego warunku. Nagroda przechodzi na kolejny rok szkolny.

Zapraszamy po wakacjach !!!

Małgorzata Łyczkowska

Uwaga!!!  

Konkurs na najładniejszą ozdobę choinkową rozstrzygnięty!!!

Komisja w składzie: Małgorzata Łyczkowska, Jadwiga Jóźwiak i Agnieszka Pińczyńska miała nie lada problem z ocenianiem prac, dlatego  tym razem nie przyznała miejsc, a jedynie wybrała i nagrodziła prace następujących uczniów:

    1.  Monika Rykała kl. 6b            

    2.Julia Grabińska kl. I a

    3.Asia Chruszcz kl. III b

    4.Andrzej Rykała kl. 4 b

    5.Amelka Wiącek kl. 3 a

    6.Marcelina Szwałek kl. 2 a

    7.Daria Chruszcz kl. 2 a

Nagrodzone osoby otrzymały dyplomy, nagrody książkowe i rzeczowe.

Gratulujemy i zapraszamy do kolejnych konkursów organizowanych przez bibliotekę szkolną!

 

   

Andrzej Rykała                      Amelka Wiącek

   

Daria Chruszcz                       Marcelina Szwałek

   

Asia  Chruszcz                 Monika Rykała

Praca Julii Grabińskiej

 

Konkurs!!!

 

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs na najciekawszą kartkę bożonarodzeniową. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Technika i forma wykonania dowolna.
Na kartce należy wypisać życzenia własnego autorstwa.

Podpisane prace należy składać w bibliotece szkolnej do 20 grudnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród
21 grudnia 2011 r.

                   

Zapraszamy! Nagrody czekają!!!

 

     Uwaga!!!

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs na najładniejszą ozdobę choinkową. Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Technika pracy dowolna (farby, kredki, formy przestrzenne, malowanki, wydzieranki, masa solna…)

Prace należy składać w bibliotece do 16 grudnia.  Wręczenie nagród 17 grudnia.

Nagrody czekają!!!  

 

 

Konkurs

„Mój Miś ze starej skarpetki" rozstrzygnięty!

W dniu święta Pluszowego Misia najbardziej kompetentne jury – przedszkolaki (grupa 5 i 6 – latków) wybrało zwycięskie misie. Wybór był bardzo trudny, gdyż wszystkie misie były prześliczne.

Klasyfikacja przedstawia się następująco:

I miejsce : Oskar Jarecki gr. „0”

II miejsce : Julia Kamińska kl. 3a

II miejsce: Kuba Jarecki kl. 2 a

III miejsce: Nikola Czarna kl. 3 a

III miejsce: Marcelina Szawałek kl. 1 a

III miejsce: Kacper Dubik gr. „0”

III miejsce: Patryk Jasik kl. 3 b

III miejsce: Ania Pawelska kl. 2 a

III miejsce: Oliwia Gawor kl. 1 a

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali „misiowe” nagrody – notesik z Kubusiem Puchatkiem i żelkowe misie, a laureaci dodatkowo nagrody książkowe.

I miejsce Oskar Jarecki

II miejsce Julia Kamińska, Kuba Jarecki

III miejsce Nikola Czarna, Ania Pawelska, Patryk Jasik

III miejsce Oliwia Gawor, Marcelina Szwałek, Kacper Dubik

Prawie wszyscy uczestnicy konkursu ze swoimi misiami

 

Gratulujemy i zapraszamy do kolejnych konkursów organizowanych przez bibliotekę!!!

 

 

W październiku w bibliotece przeprowadzono konkurs "By czytać się chciało zakładkę zrób wspaniałą”. W konkursie wzięło udział 52 uczniów szkoły podstawowej. Komisja konkursowa w składzie: Jadwiga Jóźwiak, Małgorzata Dybka i Małgorzata Łyczkowska, oceniając przede wszystkim oryginalność i estetykę prac, przyznała następujące miejsca:

 

W kategorii klas I-III SP

I miejsce Julia Kamińska kl. 3a

II miejsce Marta Kaczmarczyk kl. 3a

III miejsce Paulina Filipiak kl. 3 a

 

W kategorii klas IV-VI

I miejsce Marta Chochulska kl. Va

                                                                             

Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy, słodkie nagrody pocieszenia. Po rozstrzygnięciu konkursu, w bibliotece można było obejrzeć nagrodzone prace.

 

 

Szata Graficzna Buchajczyk Grażyna