WygodaNowoczesność

 O szkole

 Dyrekcja

 Statut

 Koncepcja szkoły

 Kontakt

 BIP

 Aktualności 

 Projekt                    "Edukacja z przyszłością"

  LGPW (Platforma Wiedzy)

 Informacje dla rodziców

 Projekty

 Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016    

 Osiągnięcia

 Konkursy

 Informacje

 Galeria

 Zajęcia pozalekcyjne

 Osiągnięcia

 Konkursy

 Informacje

 Galeria

 Zajęcia pozalekcyjne

 Projekt edukacyjny

 O nas

 Aktualności

 Zajęcia w przedszkolu

 Kalendarium

Galeria

 Kontakt

 Archiwum

 Biblioteka zaprasza

 Regulamin

 Aktualności

 Konkursy

O czym warto wiedzieć

        Rodzice

        Nauczyciele

 Gdzie szukać pomocy - 

   ważne telefony

Programy

        Szkolny Program 

         Wychowawczy

       Szkolny Program 

        Profilaktyki

       Zapobieganie 

     Narkomanii                  

        w  Lubuskich 

        Gimnazjach 

        i Szkołach 

        Ponadgimnazjalnych

 Galeria

 Godziny pracy

 Cele i zadania

 Regulaminy

 Aktualności

 Galeria

 Aktualności sportowe

 Osiągnięcia 

 Galeria 

 Kontakt

 Zarząd

 Aktualności

Archiwum

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ

 w Słońsku

na lata szkolne 2012/2013 – 2014/2015

 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

1.       Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

2.       Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

3.       Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

4.       Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.

5.       Statut Zespołu Szkół.

6.       Program wychowawczy.

7.       Program profilaktyki.

 

 

MISJA

Zadaniem szkoły jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

WIZJA

Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego i regionu. Jednocześnie wychowujemy  do szacunku, współpracy i otwartości do innych narodów europejskich, ucząc obok polskiego innych języków, kultury, geografii itd. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje.

 

1.   Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla obywatela Europy.

2.   Szkoła  oferuje usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości.

3.   Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie się dokształcają i doskonalą.

4.   Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

 

PRIORYTETY SZKOŁY:

·       wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia tożsamości narodowej,

·       wychowanie ku wartościom duchowym i społecznym

·       edukacja europejska,

·       wychowanie przez sport.

MODEL ABSOLWENTA

aktywny

- posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości,

- ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki,

- wykazuje się samodzielnością

ciekawy świata

- stara się poszerzyć swoje wiadomości korzystając z różnych źródeł,

- lubi i chce się uczyć,

- wrażliwy na piękno przyrody

odpowiedzialny

- umie podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje,

- umie rozwiązywać problemy,

- cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki,

- zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować,

- umie dokonać samooceny

otwarty

- łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami,

- umie współdziałać w grupie,

- prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych,

- jest dobrym organizatorem

optymista

- jest pogodny

- pozytywnie patrzy na świat,

- wierzy w siebie,

- umie odróżniać dobro od zła

prawy

- cechuje go uczciwość i prawdomówność,

- zna normy dobrego zachowania się i według nich postępuje,

- zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować

tolerancyjny

 

 

- rozumie, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym,

- jest wrażliwy na potrzeby innych

krytyczny

 

 

- selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność do określonego celu

jest świadomy swoich praw

- zna swoją wartość,

- zna i respektuje prawa innych

 

Koncepcja rozwoju szkoły w poszczególnych obszarach:

I. Zarządzanie i organizacja

1.   Odnowienie parkietu i pomieszczeń przy sali gimnastycznej.

2.   Aktualizowanie programów komputerowych do pracowni informatycznej.

3.   Pozyskiwanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

4.   Zakup pomocy dydaktycznych.

5.   Pozyskiwanie sponsorów na nowe inwestycje.

6.   Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej.

7.   Wzbogacanie bazy szkoły o nowe meble, komputery i sprzęt sportowy.

8.   Realizacja Programu Rządowego „Szklanka mleka” oraz „Owoce
w szkole”.

9.   Zapewnienie uczniom ciepłego posiłku.

10.  Ścisła współpraca z Radą Rodziców.

11.  Współpraca z instytucjami działającymi w środowisku lokalnym.

12.  Organizacja nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej.

13.      Zapewnienie uczniom bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.

 

II. Wychowanie i opieka

1.   Diagnoza sytuacji i potrzeb wychowawczych.

2.   Organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej uczniom
i rodzicom.

3.   Opieka nad dziećmi zaopiniowanymi przez PPP.

4.   Diagnoza i monitoring realizacji obowiązku szkolnego.

5.   Organizacja opieki w czasie wolnym (świetlica, przedszkole, kółka, zajęcia sportowe, wyjścia edukacyjne, wycieczki).

6.   Prowadzenie kółek zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych.

7.   Organizacja udziału dzieci w konkursach.

8.   Realizacja działań wynikających z programu wychowawczego szkoły.

9.   Realizacja działań z zakresu profilaktyki zdrowia.

10.  Realizacja działań z zakresu przeciwdziałania demoralizacji i niedostosowaniu społecznemu

11.  Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami.

12.  Współpraca z rodzicami w celu optymalizacji sprawowania opieki nad dziećmi.

 

III. Kształcenie

1.   Umożliwienie uczniom wszechstronnego rozwoju poprzez dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów, stosowanie różnorodnych metod i form pracy oraz prowadzenie  zajęć pozalekcyjnych.

2.   Kształcenie umiejętności logicznego myślenia.

3.   Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań programowych.

4.   Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów.

5.   Zwiększanie szans edukacyjnych uczniów przez indywidualizację procesu nauczania.

 

6.   Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania.

7.   Analizowanie różnymi metodami wyników egzaminów zewnętrznych. Formułowanie i wdrażanie otrzymanych wniosków.

8.   Organizowanie i realizacja procesów edukacyjnych w oparciu o współpracę pomiędzy nauczycielami.

9.   Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe oraz realizację programów promujących zdrowie.

10.      Zapoznawanie uczniów i rodziców z ważnymi dokumentami szkoły.

11.      Wdrażanie do samorządności poprzez działania samorządu uczniowskiego.

12.      Promowanie uczniów osiągających sukcesy w różnych dziedzinach nauki i sztuki.

 

 

Szata Graficzna Buchajczyk Grażyna