WygodaNowoczesność
 

 O szkole

 Dyrekcja

 Statut

 Koncepcja szkoły

 Kontakt

 BIP

 Aktualności 

 Projekt                    "Edukacja z przyszłością"

  LGPW (Platforma Wiedzy)

 Informacje dla rodziców

 Projekty

 Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016     

 Osiągnięcia

 Konkursy

 Informacje

 Galeria

 Zajęcia pozalekcyjne

 Osiągnięcia

 Konkursy

 Informacje

 Galeria

 Zajęcia pozalekcyjne

 Projekt edukacyjny

 O nas

 Aktualności

 Zajęcia w przedszkolu

 Kalendarium

Galeria

 Kontakt

 Archiwum

 Biblioteka zaprasza

 Regulamin

 Aktualności

 Konkursy

O czym warto wiedzieć

        Rodzice

        Nauczyciele

 Gdzie szukać pomocy - 

   ważne telefony

Programy

        Szkolny Program 

         Wychowawczy

       Szkolny Program 

        Profilaktyki

       Zapobieganie 

     Narkomanii                  

        w  Lubuskich 

        Gimnazjach 

        i Szkołach 

        Ponadgimnazjalnych

 Galeria

 Godziny pracy

 Cele i zadania

 Regulaminy

 Aktualności

 Galeria

 Aktualności sportowe

 Osiągnięcia 

 Galeria 

 Kontakt

 Zarząd

 Aktualności

Archiwum

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

KOMUNIKAT!!!

Serdecznie zapraszamy rodziców na spotkanie z pracownikami Uniwersytetu im. A. Mickiewicza z Poznania, dr hab. Waldemarem Segiet i dr psychologii Zbigniewem Bielanem, które odbędzie się dnia 15.09.2015r. o godz. 1500 w Zespole Szkół w Słońsku (stołówka szkolna) na temat: „Jak interweniować i reagować, kiedy młodzi ludzie sięgają po środki uzależniające”.

Drogi rodzicu, chociaż uważasz, że problem narkotyków, dopalaczy, alkoholu, nikotyny dziś nie dotyczy Ciebie i Twojej rodziny przyjdź koniecznie, aby zapobiec temu co może stać się w przyszłości z twoim dzieckiem. Nie bądź obojętny!

                                                           Serdecznie zapraszamy

Dyrekcja Szkoły i  Grono Pedagogiczne

    

INFORMACJA

 

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sulęcinie w związku z remontem hali sportowej liceum zmienia swoją siedzibę. Od dnia 01 marca 2014 do odwołania Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna zostanie przeniesiona do pomieszczeń w budynku liceum ogólnokształcącego.

Sekretariat będzie się mieścił w gabinecie 107 na parterze koło sekretariatu liceum. Uruchomione będzie wejście dla klientów Poradni, mniejsze drzwi wejściowe do liceum od ulicy E. Plater. Zmienia się również numer naszego telefonu. Nowy numer - 957559138. Dotychczasowy numer zostanie czasowo wyłączony. Nie zmienia się adres Poradni.

       

    Dodatkowe dni wolne od nauki w roku szkolnym 2015/2016

       

5 kwietnia 2016 r. - kl. 0 – V SP i kl. I – III G

18 kwietnia  2016 r. – kl. I – II G

19 kwietnia  2016 r. – kl. I – II G

20 kwietnia  2016 r. – kl. 0 – VI i kl. I – II G

2 maja 2016 r. – kl. 0 – VI i kl. I – III G

 

TERMINY KONSULTACJI I ZEBRAŃ

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 • 05 LISTOPADA 2015 R.

 • 17 GRUDNIA 2015 R.

 • 21.09 - 25.09.2015 - ZEBRANIA

 • 07 KWIETNIA 2016 R.

 • 12 MAJA 2016 R.

SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI 1700 - 1730

W godzinach 1730 - 1900 rodzice mogą porozmawiać z nauczycielami uczącymi ich pociechy o postępach w nauce, zachowaniu.

      Zapraszamy wszystkich rodziców!

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W SŁOŃSKU

 

I. Nazwa reprezentacji rodziców:

Reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do szkoły przyjmuje nazwę Rady Rodziców Zespołu Szkół w Słońsku

II. Cele i zadania Rady Rodziców:

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowania działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.

2. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

- organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania i realizacji celów i zadań statutowych szkoły,

- gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły oraz ustalenie zasad użytkowania tych funduszy,

- zapewnianie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, uzyskanie porad w sprawie wychowania dziecka, wyrażanie i przekazywanie opinii na temat dziecka.

III. Organizacja działań ogółu rodziców i Rady Rodziców:

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców grupy.

2. Zebranie rodziców grupy wybiera spośród siebie „grupową radę rodziców” składającą się z trzech osób.

3. Zebranie rodziców grupy wybiera jednego przedstawiciela tej Rady Rodziców Szkoły.

4. Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród prezydium (zarząd) jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców.

5. Prezydium (zarząd) składa się z co najmniej trzech członków, tak, by można było wyłonić przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.

6. Prezydium Rady Rodziców – spośród członków Rady – może tworzyć komisje i zespoły robocze dla wykonania określonych zadań.

7. Prezydium Rady Rodziców podejmuje decyzje, wydaje opinie, postanowienia w głosowaniu jawnym zwykłą większość głosów, reprezentuje radę rodziców.

8. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Prezydium Rady i Rady Rodziców, reprezentuje Radę na zewnątrz. Sekretarz Rady podejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

IV. Tryb podejmowanie uchwał przez Radę Rodziców:

1. Uchwały podejmuje się większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu.

2. Uchwały są protokołowane przez sekretarza prezydium Rady Rodziców.

V. Tryb przeprowadzania wyborów do grupowych rad rodziców i do Rady Rodziców:

1. Wybory do grupowej rady rodziców szkoły oraz przedstawicieli do Rady Rodziców szkoły odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.\

3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% plus jeden głos uczestników zebrania wyborczego.

4. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim zebraniu.

VI. Ramowy plan pracy Rady Rodziców:

1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców zwoływanie jest nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

2. Zebranie plenarne może być zwołane także w każdym czasie na wniosek trzech członków Rady Rodziców lub dyrektora szkoły.

3. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane przez sekretarza Rady Rodziców.

4.Zebrania rodziców poszczególnych grup mogą odbywać się z inicjatywy samych rodziców, Rady Rodziców lub wychowawcy.

5. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:

- wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,

- sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,

- informacja dyrektora szkoły stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,

- plenarna dyskusja programowa,

- wolne głosy i wnioski,

- wybory nowych organów Rady Rodziców.

VII. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców:

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:

- ze składek

- z wypłat osób fizycznych, organizacji, instytucji

- innych

2. Gromadzone środki finansowe przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności szkoły.

3. Wysokość składki rodziców ustala Rada Rodziców.

4. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków zatwierdzonego przez Radę Rodziców.

5. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek oraz z innych źródeł na następujące cele:

- dofinansowanie imprez i zabaw np. z okazji św. Mikołaja,

- sfinansowanie niektórych zajęć pozaprogramowych,

- zakup środków dydaktycznych,

- pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin,

- inne uzasadnione cele.

6. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców prezydium wyznacza skarbnika.

7. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.

8. Zasady rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

  

ANALIZA ANKIETY DLA RODZICÓW

SP

 

Ankietę oddało 177 rodziców na 260 osób co stanowi 68,1%. Rodzice mieli odpowiedzieć na kilkanaście pytań. Analizę odpowiedzi przedstawiają wykresy:

 

Czego oczekują rodzice od szkoły:

W odpowiedziach "inne" pojawiły się następujące odpowiedzi:

Ø tolerancji , sprawiedliwości (1 osoba)

Ø współpracy ze stowarzyszeniami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Słońsk (2 osoby)

Ø nauki drugiego języka obcego od klasy 4 (1 osoba)

Ø zatrudnienia w szkole logopedy i psychologa (1 osoba)

 

Czy w szkole funkcjonuje system współpracy z rodzicami?

Formy współpracy rodziców ze szkołą

W odpowiedziach "inne" pojawiły się następujące odpowiedzi:

Ø indywidualne rozmowy (1 osoba)

Ø konsultacje (1 osoba)

Ponad to w poszczególnych punktach były następujące dopiski:

Ø zebrania to raczej obowiązek niż współpraca

Ø imprezy szkolne-nie mają nic wspólnego ze współpracą z rodzicami

Ø pomoc materialna - o ile mi wiadomo, to wpłaty te są przeznaczone na nagrody końcowe dla uczniów, niewiele mają wspólnego ze współpracą z rodzicami (chyba, że chodzi o portfel rodzica)

Czy otrzymywane są regularnie informacje o postępach i zachowaniu dziecka?

Czy formy informowania są jasne i zrozumiałe?

Czy formy przekazywania informacji należy zmienić?

Wśród osób, które zaznaczyły odpowiedź "TAK" pojawiły się następujące propozycje:

Ø otwarte konsultacje (1 osoba)

Ø dziennik elektroniczny (7 osób)

Ø kl. II a jest za duża należałoby podzielić ja na dwie klasy (1 osoba)

Ø na częstsze np konsultacje, ponieważ w inny dzień nauczyciel nie ma czasu na rozmowę(1 osoba)

Ø częstsze zebrania indywidualne z rodzicami (1 osoba)

Ø bardziej zrozumiałe (1 osoba)

 

Czy rodzice zadowoleni są ze współpracy ze szkołą?

Co należy zmienić w zakresie współpracy z rodzicami?

Rodzice udzielili następujących odpowiedzi:

Ø wprowadzenie zebrań dyrektora szkoły z rodzicami ( 1 osoba)

Ø żeby nauczyciele oceniali za posiadaną wiedzę, a nie za pozycję rodzica, bo tak się dzieje ( 1 osoba)

Ø rodzice powinni bardziej angażować się w życie szkoły (2 osoba)

Ø dyrekcja i wychowawcy dość skutecznie współpracują z rodzicami (1 osoba)

Ø łatwiejszy dostęp do nauczycieli (1 osoba)

Ø elektroniczny dziennik (1 osoba)

Ø więcej informacji na temat nauki dziecka (1 osoba)

Ø możliwość kontaktu telefonicznego z wychowawcą (1 osoba)

Ø więcej spotkań na apele - akademie (1 osoba)

Ø nakłonić rodziców, żeby uczestniczyli w zebraniach klasowych (1 osoba)

Ø częstsze konsultacje ( 1 osoba)

Czy rodzice są zainteresowani współpracą ze szkołą?

 

Na jakim odcinku pracy szkoła może liczyć na rodziców?

W odpowiedziach "inne" pojawiły się następujące odpowiedzi:

Ø pieczenie ciasta na cele charytatywne( 1 osoba)

Ø pomoc w organizowaniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych(muzycznych, sportowych) ( 1 osoba)

Ø pieczenie ciasta, pomoc wychowawcy ( 1 osoba)

 

W jakich formach działalności szkoły najchętniej chcieliby uczestniczyć rodzice?

ANALIZA ANKIETY DLA RODZICÓW GIMNAZJUM

 

Ankietę oddało 95 rodziców na 166 osób co stanowi 57%. Rodzice mieli odpowiedzieć na kilkanaście pytań. Analizę odpowiedzi przedstawiają wykresy:

Czego oczekują rodzice od szkoły:

 

W odpowiedziach "inne" pojawiła się odpowiedź:

Ø zajęcia sportowe na dodatkowej godzinie lekcyjnej (1 osoba)

 

Czy w szkole funkcjonuje system współpracy z rodzicami?

Formy współpracy rodziców ze szkołą

 

W odpowiedziach "inne" pojawiły się następujące odpowiedzi:

Ø telefon do wychowawcy

Ø osobisty kontakt z nauczycielem

Ø kontakt z wychowawcą

 

Czy otrzymywane są regularnie informacje o postępach i zachowaniu dziecka?

Czy formy informowania są jasne i zrozumiałe?

Czy formy przekazywania informacji należy zmienić?

 

 

Wśród osób, które zaznaczyły odpowiedź "TAK" pojawiły się następujące propozycje:

Ø dziennik elektroniczny

Ø częstsze zebrania lub informacja w zaklejonej kopercie przekazywana dla rodzica

Ø rzetelna, wyczerpująca informacja z życia klasy i szkoły(pozytywne i negatywne zjawiska)

Ø częstsze zebrania z rodzicami na osobności

Ø wprowadzenie dzienniczków ucznia, skróci czas w jakim rodzic dowiaduje się o postępach w nauce

Ø trudno powiedzieć

Ø dziennik internetowy (2 osoby)

Czy rodzice zadowoleni są ze współpracy ze szkołą?

 

Co należy zmienić w zakresie współpracy z rodzicami?

Odpowiedzi udzieliło 17 osób co stanowi 17,9%. Udzielili następujących odpowiedzi:

Ø podejście nauczycieli w stosunku do uczniów

Ø inne(lepsze) podejście nauczycieli do rozmów z rodzicami i uczniami

Ø częstsze konsultacje

Ø nic

Ø nie wiem co zmieniłbym w zakresie współpracy z rodzicami

Ø nic bym nie zmieniła

Ø więcej imprez szkolnych i klasowych, by mieć większy kontakt z uczniami i nauczycielami oraz aby ocenić aktywność i talenty dzieci

Ø żeby rodzice bardziej się organizowali w życie szkoły

Ø raczej nic

Ø nic

Ø o złych ocenach dowiadujemy się na zebraniach klasowych, dobrze byłoby aby nauczyciele mogli na bieżąco, informować rodziców telefonicznie lub drogą emaliową, w niektórych szkołach istnieje możliwość kontrolowania ocen przez Internet

Ø nic, jest tak jak powinno być

Ø żeby się częściej angażowali w życie szkoły

Ø lepszy kontakt z rodzicami uczniów, którzy wymagają dyscypliny (zachowaniu się na lekcjach)

Czy rodzice są zainteresowani współpracą ze szkołą?

Na jakim odcinku pracy szkoła może liczyć na rodziców?

W jakich formach działalności szkoły najchętniej chcieliby uczestniczyć rodzice?

ANALIZA ANKIETY DLA RODZICÓW CZ. 2

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

 

CO SZKOŁA POWINNA ZROBIĆ, ABY PAŃSTWO CHĘTNIE Z NIĄ WSPÓŁPRACOWALI?

CZY PAŃSTWO UCZESTNICZYLI W OPINIOWANIU?

O CZYM POWINNI DECYDOWAĆ RODZICE?

CZEGO OCZEKUJĄ RODZICE OD WSPÓLNYCH SPOTKAŃ Z WYCHOWAWCĄ?

JAKIE TEMATY PROWADZONE PRZEZ SPECJALISTÓW MOGĄ SŁUŻYĆ POMOCĄ W WYCHOWYWANIU DZIECI?

JAKA JEST CZĘSTOTLIWOŚĆ KONSULTACJI I ZEBRAŃ?

JAKIE ZAJĘCIA DODATKOWE POWINNY BYĆ REALIZOWANE W SZKOLE?

W PODEJMOWANIU JAKICH DECYZJI DOTYCZĄCYCH ŻYCIA KLASY  UCZESTNICZYLI PAŃSTWO?

 

GIMNAZJUM

CO SZKOŁA POWINNA ZROBIĆ, ABY PAŃSTWO CHĘTNIE Z NIĄ WSPÓŁPRACOWALI?

CZY PAŃSTWO UCZESTNICZYLI W OPINIOWANIU?

O CZYM POWINNI DECYDOWAĆ RODZICE?

CZEGO OCZEKUJĄ RODZICE OD WSPÓLNYCH SPOTKAŃ Z WYCHOWAWCĄ?

JAKIE TEMATY PROWADZONE PRZEZ SPECJALISTÓW MOGĄ SŁUŻYĆ POMOCĄ W WYCHOWYWANIU DZIECI?

JAKA JEST CZĘSTOTLIWOŚĆ KONSULTACJI I ZEBRAŃ?

JAKIE ZAJĘCIA DODATKOWE POWINNY BYĆ REALIZOWANE W SZKOLE?

W PODEJMOWANIU JAKICH DECYZJI DOTYCZĄCYCH ŻYCIA KLASY UCZESTNICZYLI PAŃSTWO?

 

Odpowiedzi otwarte poszczególnych pytań:

1. Co szkoła powinna zrobić, aby Pan(i) chętnie z nią współpracował(a)

d) inne (jakie?)

 •   dziennik internetowy, tam wszystkie informacje powinny być uwzględnione

 •     myślę ile razy można wypełniać te ankiety,

 •  jest OK,

 • jestem osobą pracującą na zmiany, nie mam aż tyle wolnego czasu dlatego odpowiada mi tak jak jest,

 • równo traktować uczniów,

 • wprowadzić surowy regulamin szkolny,

 • szkoła robi wszystko i jest to zupełnie wystarczające

    2. Czy Pan(i) uczestniczył(a) w opiniowaniu:

   g) innych (jakich?)

 • nie uczestniczyłam ( 5osób)

 • zawsze uczestniczę

 •   nie

3. O czym Pana(i) zdaniem rodzice w szkole powinni decydować:

i) o innych sprawach (jakich?)

·        wiedzą o wszystkim jak jest taka potrzeba,

·        na pozostałe, mogliby mieć wpływ na decyzję w szkole,

4. Czego oczekuje Pan(i) od wspólnych spotkań rodziców z wychowawcą?

e) innych (jakich?)

·        wspólnych inicjatyw dotyczących życia szkoły

5. Poruszanie jakich tematów podczas zajęć prowadzonych przez specjalistów Pana(i) zdaniem mogłoby służyć pomocą w trudnym zadaniu wychowywania dzieci?

e) inne (jakie?)

·        uświadamiać jak niebezpieczne i szkodliwe są: alkohol, narkotyki, papierosy itp.,

·        motywacja do nauki

·        dziecko a konflikt pomiędzy rodzicami, dziecko a rozpad związku rodziców

·        wyeliminować różnicę między rodzicami

      6. Pana(i) zdaniem częstotliwość konsultacji i zebrań jest:

      d) propozycja zmian

 • dziennik internetowy

 • chciałabym, żeby konsultacje były np. 1-3 jednego dnia, 4-6 następnego a gimnazjum  osobno

 •  zebrania klasowe powinny być regułą co miesiąc, konsultacje bez zmian

 •  więcej informacji na zebraniach z wychowawcą, na konsultacjach dużo czasu- nawet 1,5 godziny to czekanie w kolejce

    7. Jakie zajęcia dodatkowe powinny być realizowane w szkole      Pana(i zdaniem?

    d) inne(jakie?)

 • zajęcia edukacyjne wyjazdowe, np nauka historii, przyrody w terenie, zajęcia praktyczne (szycie, majsterkowanie)

 • języków obcych

 • zajęcia korekcyjne dla wszystkich dzieci, które tego wymagają

 •  uwzględniające zainteresowania dziecka np. taniec, śpiew, zajęcia plastyczne itp.

 8. W podejmowaniu jakich decyzji dotyczących życia klasy Pan(i) uczestniczył(a) w ostatnim roku?

d) o innych sprawach (jakich?)

 • nie uczestniczyłam (2 osoby)

 •  wychowawczych

 • w żadnych

 • zakończeniu gimnazjum (bal, wycieczka)

 

GABINET PEDAGOGA SZKOLNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ

W SŁOŃSKU CZYNNY:

Dni

mgr Barbara Lula

poniedziałek

800- 1300

wtorek

800- 1300

środa

800- 1300

czwartek

800- 1300

piątek

800- 1300

                 

 

Szata Graficzna Buchajczyk Grażyna